Etiket arşivi: kpss

Lys deneme sınavı

Lys deneme sınavı

 

Adaylar ilk kez yapılacak YGS öncesi soruların nasıl olacağını büyük bir heyecanla beklemektedirler  .ÖSYM başkanı ise adaylara yaptığı açıklamada geçen seneki öss sorularından çok farklı sorular gelmeyeceğini söyledi.Bizlerinde sizlere tavsiyesi heyecanınıza sakın yenik düşmeyin. Rahat  olun.Yıl boyunca zaten çalıştınız. Çalıştığınız yerler dışında ekstra  bir soru gelmeyeceğini unutmayınız.

Değişen sınav sistemine göre hazırlanmış deneme sınavları. Haziran ayında yapılacak olan lys sınavına en iyi şekilde hazırlanabilmek için lys deneme sınavı çözmenizi tavsiye ederiz.

Ales 2010 Puan hesaplama ve katsayılar

Puan hesaplama ve katsayılar

Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2 ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP ) hesaplanacaktır.Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır.


Sayısal-1 SP

SAYISAL-2 SP

SÖZEL

Sayısal AP

0,3

0,4

0,3

Sözel AP

0,2

0,1

0,7

Eşit AP

0,25

0,25

0,5

bu bilgiler ve aşağıdaki formül kullanılarak puan 100 üzerinden hesaplanır.

ALES PUANI = 70 + [ { 30 [ 2 ( AP – X )-S ] } / { 2 ( B – X ) -S } ]

AP : Adayın ağırlıklı puanı
X : Ağırlıklı puanların ortalaması
S : Ağırlıklı puanların standart sapması
B : Ağırlıklı puanların en büyüğü


2008 Kpss'ye girenlere müjde

2008 Kpss'ye girenlere müjde


Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)), Danıştay'ın, 2008 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Orta Öğretim/Önlisans Kılavuzunda yer alan ''2008-KPSS Lisans'a başvurmuş adaylar her ne sebeple olursa olsun bu sınava da başvurdukları takdirde, bu adayların 2008-KPSS Lisans başvuruları iptal edilir'' şeklindeki düzenlemeyi iptal etmesi nedeniyle 2008-Ortaöğretim/Önlisans sınavına da başvurduğu için 2008-KPSS Lisans sınav sonuçları geçersiz sayılan adayların sınav sonuçlarını geçerli saydı.


Türk Sağlık-Sen, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanan 2008 KPSS Orta Öğretim/Önlisans Kılavuzunun, ''Başvurma Koşulları'' kısmında yer alan bazı düzenlemelerin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.


Danıştay 12. Dairesi, 2008 KPSS Orta Öğretim/Önlisans Kılavuzunda yer alan ''2008-KPSS Lisans'a başvurmuş adaylar her ne sebeple olursa olsun bu sınava da başvurdukları takdirde, bu adayların 2008-KPSS Lisans başvuruları iptal edilir, lisans düzeyinde yapılacak sınava girseler dahi sorulara vermiş oldukları yanıtlar değerlendirmeye alınmaz'' şeklindeki düzenlemeyi ise iptal etmişti.


Alınan bilgiye göre, ÖSYM, iptal kararı çerçevesinde yeni bir düzenleme yaptı.


2008 KPSS Orta Öğretim/Önlisans Kılavuzunun, ilgili maddesine göre, 2008-Ortaöğretim/Önlisans Sınavına da başvurduğundan 2008-KPSS Lisans Sınav Sonuçları geçersiz sayılan adayların bu sınav sonuçlarının geçerli sayıldığı, aynı adayların 2008-KPSS Önlisans/Ortaöğretim Sınav sonuçlarının ise geçersiz sayıldığı bildirildi.

1924, 1961 Ve 1982 Anayasalarının Ortak Özellikleri

1924, 1961 VE 1982 ANAYASALARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

 • Ulusal Hakimiyeti her şeyin üstünde tutma,
 • TBMM’nin üstünlüğünü koruma,
 • Cumhuriyet rejiminin değiştirilemez olması.

T. C ANAYASASI (18 EKİM 1982)

Kuvvetler Ayrımı: Devlet organları arasında üstünlük anlamına gelmeyip; devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olması ve bununla sınırlı medeni işbölümü-işbirliğinin bulunması; üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunmasıdır.

 • 1982 Anayasasında 177 madde bulunmaktadır.
 • 16 geçici madde vardır. Toplam 193 madde 7 kısımdan oluşmaktadır.
 • Başlangıç kısmı anayasa metnine dâhildir.

 • Kısım

Genel Esaslar

M.1-Devletin Şekli:

Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.

M.2-Cumhuriyetin Nitelikleri:

Türkiye Cumhuriyeti; Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

M.3-Devletin Bütünlüğü, Resmi Dili, Bayrağı, Milli Marşı ve Başkenti:

Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı, “İstiklal Marşı’dır.

Başkenti Ankara’dır.

1982 anayasasındaki değiştirilemeyecek hükümler şunlardır :

 • Milli marşı İstiklal Marşı’dır.
 • Başkenti Ankara’dır.
 • Bayrağı ay yıldızlı bayraktır.
 • Türkiye; devleti ve milletiyle bölünmez bir bütündür.
 • Dili Türkçe’dir.
 • Türkiye devleti bir cumhuriyettir.

M.6.Egemenlik: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti egemenliğini yetkili organ eliyle kullanır.

M.7-Yasama:

Yasama yetkisi, Türk milleti adına TBMM’nindir. Bu yetki devredilemez.

M.8-Yürütme:

Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’na aittir.

M.9-Yargı:

Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.

M.11-Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü:

Anayasa hükümleri yasama yürütme yargı organlarını idari makamları ve diğer kuruluş ve kişileri bağlar. Kanunlar Anayasaya aykırı olamazlar.

Temel hak ve hürriyetlerin nitelikleri:

 • Dokunulmaz
 • Devredilmez
 • Vazgeçilmez

M.13-Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlanması:

—Temel hak ve hürriyetler, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin, milli güvenliğin, kamu düzeninin, genel asayişin, genel ahlak ve sağlığın korunması amacıyla anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak ancak kanunla sınırlandırılabilir.

—Temel hak ve hürriyetlerle ilgili sınırlama demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz öngörüldüğü amaç dışı kullanılamaz

— Suç ve ceza geçmişe yürütülemez suçluluğu mahkeme kararıyla saptanana dek kimse suçlu sayılmaz

—Yabancıların temel hak ve özgürlükleri milletlerarası hukuka uygun kanunla sınırlanabilir.

Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması:

Bu durumlarda temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir.

 • Savaş
 • Seferberlik
 • Sıkıyönetim
 • Olağanüstü hal

Ancak bu dört durumda bile:

  • Kişinin yasam hakkına maddi ve manevi varlığının bütününe dokunulamaz.
  • Kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz.

KPSS 2010 Yeni çıkan çağdaş teknikler

Yeni Düşünce Üretimi İçin Bazı Teknikler


KPSS 2010 YENİ ÇIKAN ÇAĞDAŞ TEKNİKLER
Yardımsever tüketiciler (helpful consumers) metodu: Tüketiciler dinleniyor tek taraflı camlı mekânlarda reaksiyonlar izleniyor; ardından yaratıcı seans başlıyor.

İhtiyaç tanımlaması: Bilimsel gelişmeler, tüketici eğilimleri ve pazar araştırmalarına ait çeşitli argümanlar önceden konsey üyelerine gönderiliyor. Yenilik toplantılarına zemin hazırlanıyor ve çalışma başlıyor.

Levey kuramı: Önceden hazırlanmış serbest düşünceler tek bir havuzda toplanıyor. Yaratıcı seanslarda eleştiri olmaksızın üretim yapılmaya çalışılıyor. Bu uygulamaya "koşullu çağrışım yöntemi" de deniyor.

Swot analizi: Kurumun güçlü ve zayıf tarafları dikkate alınarak yapılan öneriler düşünce yapısına dönüştürülüyor. Yenilik açısından sınırlı olduğu iddiaları var.

Beyin fırtınası (Brain Storming): 1970’lerde moda olmuş ve yine aynı yılların sonunda popülaritesini kaybetmiş bir düşünce modeli. "Serbest çağrışım" yöntemini içeriyor. Şimdi daha çok reklâm endüstrisinde kullanılıyor.

Osborn tekniği: Beyin fırtınasının mucidi "Alex F. Osborn" tarafından geliştirilmiş farklı bir teknik. Her özelliğin zıddı düşünülerek çağrışımlar yaratılıyor.

Biçimsellik yöntemi:
"Fritz Zwicky" tarafından geliştirilmiş. Geometrik veya düzlemsel kaotik şekillerin beyin gücünü harekete zorlamasıyla yeni fikirler üretiliyor. Sınaî yenilikler ve tasarımcıların kullandığı bir teknik.

Kapalı kutu yöntemi: "Arthur D. Little" tarafından geliştirilmiş bu teknikte mevcut ya da olası ihtiyaçların neler olduğu ortaya konuyor. İhtiyaçların nasıl değiştirilebileceğine ilişkin düşünceler alınıyor ve yenilik bu duruma göre konumlandırılıyor.

Filtre yöntemi: Tüm fikir ve düşünceler bir havuzda toplanıyor. Sonra bu fikirleri çürütecek anti tezler yaratılarak düşünceler berraklaştırılıyor. Askeri stratejide ve pazarlama politikası oluşturulmasında değişik adlarla kullanılan bir teknik.

Simülasyon tekniği: Varılması gereken hedeflerin ileri bir zaman dilimi içinde canlandırılması yapılıyor. Konsey üyeleri bu ortamı sanal olarak yaşayarak yeni fikirler üretiyor. Daha sonra düşünceler etraflıca tartışılıp karara bağlanıyor.

Yenilenen seri teknikler:
Düşüncelerin "fırsatçı fikirler" üzerinde yoğunlaştığı bir teknik. Yüksek kâr ya da yarar sağlamayan fikirler hemen elimine ediliyor. Düşünceler yalnız birer kez kullanılabiliyor.

2010 YDS – YGS / LYS-DİL

2010 YDS – YGS / LYS-DİL

2010 YGS – LYS / Yeni YDS Sistemi

Yabancı dil ve edebiyatları, bu dillerin öğretmenlik programları, mütercim-tercümanlık ve turist rehberliği gibi yükseköğretim programlarına girmek isteyen DİL ALANI adayları 2010’dan itibaren iki aşamalı sınav sistemine tabi olacaklar.

1’nci Aşama: Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

DİL ALANI adayları diğer tüm alan adayları gibi Nisan’ın ilk yarısında, Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girecekler. Bu sınav baraj niteliği taşımaktadır. Belli bir puan ve üstünü alan adaylar daha sonra aşağıda belirtilen 2’nci aşamadaki sınava girecekler.

YDS ile ilgili bilgiler aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

2010 ÖSYS
Birinci Aşama : Yüseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)

Sınav Tarihi

Nisan ayının ilk yarısında

Testler ve Sorular

Türkçe Testi

40 Soru

Temel Matematik Testi

40 Soru

Sosyal Bilimler Testi

40 Soru

Fen Bilimleri Testi

40 Soru

TOPLAM

160 Soru

Sınav Süresi

160 Dakika

Testlerin Niteliği

Ortak müfredata dayalı testler
2009-ÖSS’deki ilk 4 test ile aynı niteliklere sahip

Soru Kitapçığı

Tek Soru Kitapçığı

Cevap Kağıdı

Tek Cevap Kağıdı

Birinci Aşama (YGS) Puan Türleri

Puan Türü

Testlerin Ağırlıkları (% Olarak)

2009

Türkçe

Temel Matematik

Sosyal Bilimler

Fen Bilimleri

YGS-1

20

40

10

30

SAY-1 Yerine

YGS-2

20

30

10

40

YGS-3

40

20

30

10

SÖZ-1 Yeine

YGS-4

30

20

40

10

YGS-5

37

33

20

10

EA-1 Yerine

YGS-6

33

37

10

20

YGS Puanları Değer Aralıkları:
Her puan türündeki puanlar, en küçüğü 100 en büyüğü 500 olan puanlar olarak hesaplanacaktır.

Birinci Aşama (YGS) Taban Puanları ve Sağlayacağı Haklar:
1) Taban puan-1*

Önlisans programları ile açıköğretim programlarını tercih etme hakkı.
2) Taban Puan-2*

İkinci aşama sınavlara katılma hakkı.
3) Taban Puan-3*

Birinci aşama puanlarıyla da öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakkı (2009-ÖSYS’de SAY-1, SÖZ-1 veya EA-1 puanlarıyla girilen programlar)

* YÖK Genel Kurulunda Taban Puanların daha sonra belirlenmesi kararı alınmıştır. Taban puanlar en geç 2010 ÖSYS Kılavuzunda açıklanacaktır.

2’nci Aşama: Lisans Yeleştirme Sınavları (LYS)

YGS’ye girip başarılı olan ve üniversitelerin dil ile ilgili dört yıllık bir lisans programına girmek isteyen DİL ALANI adayları Haziran’ın ikinci yarısında bir ya da iki hafta sonunda Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girecekler. Sadece dil bölümünü seçecek adaylar LYS’nin diğer sınavlarına girmek zorunda değil!

YDS adaylarının gireceği yabancı dil sınavı ile ilgili bilgiler aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

2010 ÖSYS
İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)

Yabancı Dil Sınavı (YDS)

Yabancı Dil Testi

80 Soru, 120 dakika

NOTLAR

 1. Yabancı Dil testi İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde hazırlanacaktır.
 2. Yabancı Dil testi için tek Soru Kitapçığı ve tek Cevap Kağıdı kullanılacaktır.

İkinci Aşama (LYS) Puan Türler

Yabancı Dil Grubu Puan Türleri

Puan Türü

Testlerin Ağırlıkları (% olarak)

Türkçe

Temel Matematik

Sosyal Bilimler

Fen Bilimleri

Yabancı Dil

DİL-1

15

6

9

5

65

DİL-2

25

7

13

5

50

DİL-1 puan türü İngilizce, Almanca ve Fransızca Yabancı Dil Programları için,
DİL-2 puan türü diğer Dil Programları için öngörülmüştür.

LYS Puanları Değer Aralığı:

Her puan türündeki puanlar, en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlar olarak hesaplanacaktır.

İkinci Aşama (LYS) Taban Puanı ve Sağlayacağı Haklar

Taban Puan-3*
Lisans programlarını tercih etme hakkı.

*YÖK Genel Kurulunda Taban Puanların daha sonra belirlenmesi kararı alınmıştır. Taban puanlar en geç 2010 ÖSYS Kılavuzunda açıklanacaktır.

2009-ÖSYS Puan Türlerinin 2010 ÖSYS’deki Karşılıkları

1. Önlisans ve Açıköğretim Programları

2009-ÖSYS

2010-ÖSYS

SAY-1

YGS-1 veya YGS-2

SÖZ-1

YGS-3 veya YGS-4

EA-1

YGS-5 veya YGS-6

2. Lisans Programları (Meslek Lisesi çıkışlı adayların ek puanla girdikleri hariç)

2009-ÖSYS

2010-ÖSYS

SAY-2

MF-1, MF-2, MF-3 veya MF-4

SÖZ-2

TS-1 veya TS-2

EA-2

TM-1, TM-2 veya TM-3

DİL

DİL-2 veya DİL-2

3. Lisans Programları (Meslek Lisesi çıkışlı adayların ek puanla girdikleri)

2009-ÖSYS

2010-ÖSYS

SAY-1

Birinci Puan Türü : MF-1, MF-2, MF-3 veya MF-4
İkinci Puan Türü : YGS-1 veya YGS-2

SÖZ-2

Birinci Puan Türü : TS-1 veya TS-2
İkinci Puan Türü : YGS-3 veya YGS-4

EA-2

Birinci Puan Türü : TM-1, TM-2 veya TM-3
İkinci Puan Türü : YGS-5 veya YGS-6

İki puan türü bulunan programlara yerleştirmede, iki puandan büyük olanı kullanılacaktır.

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ve Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) Değer Aralıkları

OBP ve AOBP mevcut hesaplama yöntemine göre hesaplanacak, ancak değer aralığı 50 – 100 yerine 100 – 500 olacaktır.

Yerleştirme Puanlarının Hesaplanması

1) Yerleştirme puanları hesaplanırken, Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) 0,15 ile çarpılarak sınav puanlarına (YGS ve LYS puanları) eklenecektir.

Y-YGS = YGS + (0,15 x AOBP)
Y-LYS-MF = LYS-MF + (0,15 x AOBP)
Y-LYS-TM = LYS-MF + (0,15 x AOBP)
Y-LYS-TS = LYS-TS + (0,15 x AOBP)

Y-LYS-DİL = LYS-DİL + (0,15 x AOBP)

LYS, YGS ve AOBP puanları en büyük değeri 500 olduğu için, yerleştirme puanının en büyük değeri: 500 + (0,15 x 500) = 575 olacaktır.

Yabancı dil ve edebiyatları, bu dillerin öğretmenlik programları, mütercim-tercümanlık ve turist rehberliği gibi yükseköğretim programlarına girmek isteyen DİL ALANI adayları LYS’nin 5’nci Sınavına, yani YABANCI DİL SINAVIna (YDS) girecekler. Lisans programlarına yerleştirilirken de, YGS ve LYS’deki dil puanları kullanılacak.

Zarf Belirteç

ZARF (BELİRTEÇ)


Fiilerin fiilimsilerin sıfaların ya da kendisi gibi zarf olan sözcüklerin anlamlarını “yer-yön, ölçü-miktar, durum, zaman ve soru” kavramlarıyla açıklayan sözcüklerdir.


1)DURUM ZARFLARI

Fiilleri veya fiilimsileri, nitelik, sebep, kesinlik, olasılık, yineleme, yaklaşıklık gibi anlamlarla belirten zarflardır.Fiile nasıl sorusunu sorarak buluruz.


*Manş denizini yüzerek geçti (N)

*Bu gece yıldızlar pırıl pırıl yanıyordu (N)

*Öfkeyle kalkan, zararla oturur.(N)

*Ağlamaktan göz pınarları kurudu (S)

*Tüm bu acılara onu sevdiği için katlanıyor(S)

*Seven bu gönül seni asla terk etmeyecek(K)

*Bahar rüzgarının şarkısı hiç susmaz burada (K)

*Şu an belki kuşlar bizim şarkımızı söylüyordur(O)

*Adana ‘ya geldiğinde herhalde bizimle kalır(O)


UYARI:Bazı durum zarflarını niteleme sıfatları ile karıştırmamak gerekir.


*Büyük insanlar her zaman büyük düşünür.


*Soğuk insanlara ben de soğuk davranırım


*İyi bir üniversiteyi kazanmak için sınavlara iyi çalışmalısın.


2)YER-YÖN  ZARFLARI (Nere(ye)?)

Fiilleri veya fiilimsileri yer-yön bakımından belirten zarflardır.


*Aşağı tükürsen sakal,yukarı tükürsen bıyık.

*Küçücük çocuğu hemen yukarı çıkardık.

*Odasının penceresinden içeri baktım.


*Biraz yürüdükten sonra geri dönmüş.

*Araba çok fazla ileri gitmiş.

*Az beri gelirsen arkadaşında oturur.


UYARI:Yer-yön zarfları çekim eki alırsa adlaşır.


*Işık,perdenin kenarından içeri sızıyordu.(Z)


*Işık,perdenin kenarından içeriye sızıyordu.(A)


UYARI:Bazı yer-yön zarflarını işaret sıfatları ile karıştırmamak gerekir.


*Aradığını yukarı katta bulamayınca yukarı çıkmış.


*Aşağı mahallede gürültü olunca,apartman sakinleri aşağı inmiş.


*İçeri zili çalınca öğrenciler içeri girdi.


3)ZAMAN  ZARFLARI (Ne zaman?)

Fiillerin veya fiilimsilerin anlamını zaman bakımından sınırlandıran sözcüklerdir.

*Onu daha önce hiç böyle görmemiştim.

*Mehtabı seyrederdik geceleyin buralarda.

*Bu akşam rüyamda Leyla’yı gördüm.

*Biz her gece uğultularını dinlerdik rüzgarların.

*Benim doğduğum köyleri geceleri eşkıyalar basardı.

*Bugün çalışan,yarın rahat eder.


UYARI:Bazı zaman anlamlı sözcükler belirtme durum ekini alırsa adlaşırlar.


*Bu akşam akşamı seyredeyim bakışlarında.

*Ne sabahı göreyim,ne sabah görüneyim.


4)ÖLÇÜ-MİKTAR ZARFLARI (Ne kadar)


Fiilleri,fiilimsileri,sıfatları veya kendisi gibi zarf olan sözcükleri ölçü-miktar bakımından sınırlandıran sözcüklerdir.


*Çok bilen çok yanılır.

*Sen burada biraz bekle.

*En güzel yıllarımı onun için harcadım.

*Daha güzel bir dünya için çok çalışmalıyız.

*Sahilde fazla güneşlendiği için yanmış.

*Soruları çözerken daha dikkatli olmalısın.


UYARI:Bazı nicelik zarflarını sayı sıfatları ile karıştırmamak gerekir.


*Çok insan bunu başarmak için çok çalışıyor.

*Fazla para insanı fazla rahatsız eder.


UYARI: “Daha” sözcüğü bir fiilin önünde olduğunda zaman zarfı,kendi gibi zarf olan bir sözcüğün önünde olduğunda ölçü-miktar zarfı olur.


*Daha iyi bir insanı bulabilmek için daha evlenmemiş.

*Bizimle daha sakin konuşuyordu.

*Eve daha gelmemiş.Msn   Öğretmen  öss  kpss   Gazeteler   Sohbet  hazır mesajlar  ders izle  Belirli Gün ve Haftalar Çanakkale savaşı şiir


5)SORU  ZARFLARI

Fiilleri ya da fiilimsileri soru yoluyla açıklayan sözcüklerdir.


*Ne zaman bu hayaller bir gün gerçekleşecek?

*Neden böyle düşman görünürsünüz,

Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

*Bu viran yerde nasıl yaşıyorsunuz?

*Yolun bitmesine ne kadar kaldı?

*Ne zaman bir köy türküsü duysam,

Şairliğimden utanırım.”

*Niçin gökyüzü bu kadar mavi görünür?

*Neden saçların beyazlamış arkadaş?


UYARI: “Ne” soru sözcüğü cümle içinde soru sıfatı ve soru zamiri olarak kullanılacağı gibi soru zarfı da olabilir.


*O karanlık sularda ne gördün?(Zamir)

*Hiçbir şey olmamış gibi ne susuyorsun?(Zarf)

*Benimle ne konuda konuşacaksın?(Sıfat)

*Gel ecel,ne korkarsın sarı çehremden benim?

*Aşık dediğin Mecnun misali kördür,

Ne bilsin,alemde ne mevsimdir.(Zarf-zamir)

*Ne ağlarsın benim zülfü siyahım.(Zarf)

*Şu dünyada ben ne insanlar gördüm.


UYARI: “Nasıl” soru sözcüğü bir ismi belirtirse soru sıfatı, fiil ya da fiilimsiyi belirtirse soru zarfı olur.


*Onun nasıl bir insan olduğunu nasıl anlayabilirim?

*Gurbette nasıl bir hayat sürdüğünü nasıl bilmiyorsun?

Zamirler (Adıllar)

ZAMİRLER (ADILLAR)


İsimlerin yerine kullanılan sözcüklerdir. Bütün zamirler sıfatlardan farklı olarak isim çekim eki alabilir.


A)Kişi (Şahıs) Zamirleri:


Sadece insan isimlerinin yerini alan zamirlerdir.


*Ben, sen, o;biz, siz, onlar.


*Görüyorum beni okşayan gözlerindeki geceyi.


*Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?


* “Bana kucaklarında seni getiriyorlar;


Ben de sonra o seni getiriyorum sana.”


*Mavi denizlerin ötesinde bulacağım seni .


*Bizim buralarda her yıldız kaydığında biri ölür.


*Sizler bu ülkenin geleceğisiniz.


* Ben senin en çok bana yansımanı sevdim.


*Biz her gece uğultularını dinlerdik rüzgarların.


*Güneş,sadece onun gözlerinde doğardı.


*Onun yüreğinde sevgi çiçekleri açardı.


*O,bu davaya yüreğini koymuştu.


*Zor durumda kaldığında onlar yardım ediyordu.
UYARI: “O” ve “onlar” zamirleri bir insanı anlatıyorsa kişi zamiri,insan dışındaki bir varlığı anlatıyorsa işaret zamiri olur.Msn   Öğretmen  öss  kpss   Gazeteler   Sohbet  hazır mesajlar  ders izle  Belirli Gün ve Haftalar Çanakkale savaşı şiir


*Onu çöpe atan ondan başkası olamaz.


*Onu bu yörede sadece onlar dokur.
NOT:Şahıs zamirleri ile isim tamlaması kurulabilir.Bu durumda şahıs zamiri sadece tamlayan olabilir.


*Benim denizlerim senin gözlerindir.


*Akşamı seyredeyim senin bakışlarında.


*Bizim atalarımız bu topraklarda bir tarih yazdı.
UYARI:Şahıs zamirleri kesinlikle iyelik eki almaz.


*Dönüşlülük Zamiri: “Kendi” zamiridir.Bu zamir,cümlede asıl şahıs zamirinin yerine kullanıldığı gibi,yerine kullanıldığı şahıs zamiriyle de yan yana olabilir.Bu durumda anlatım pekiştirilmiş olur.


*Bu evi ben temizledim.


*Bu evi kendim temizledim.


*Bu evi ben kendim temizledim.(pekiştirilmiş)


*Yol aldım sevdalarda kendimi bulmak için.


*Kendini bir de arkadaşının yerine koy.


*Şu dünyada ne yaparsak kendimize yaparız.


*Beni çağırmadınız,kalkıp ben kendim geldim.
B)İşaret (Gösterme) Zamirleri:


İsimlerin yerini işaret yoluyla alan zamirlerdir.


*Bu, şu, o;bunlar, şunlar, onlar;öteki, beriki, şöyle;böyleleri, öylesi.
*O,bu yörenin en meşhur yemeğidir.


*Duvardaki yazıları bu yazdı.


*Bu,bir büyük şanlı mazinin hatırasıdır.


*Bunlar her sabah aynı otobüse binerler.


*Ötekini bilmiyorum ama beriki işin farkında değil.


*Şunları kimsenin görmeyeceği bir yere koy.
NOT: “Böylesi-böyleleri”, “şöylesi-şöyleleri” biçimindeki zamirlere “tarz anlamlı zamirler” de denir.


*Böyleleriyle fazla samimi olmayacaksın.


*Ömrümde böylesini görmedim.


*Şöyleleri ham karpuzdur.
C)Belgisiz Zamirler:


İsimlerin yerini belirsiz şekilde (kişi,işaret) karşılayan zamirlerdir.


*Bazıları,kimileri,hiç kimse,kimse;herkes,birkaçı,biri,hepsi;tümü,başkaları,hiçbiri,birçoğu.


*Bazıları futbol,bazıları basketbol oynar.


*Hiçbirimiz ondan bu davranışı beklemiyorduk.


*Kimseye haber vermeden evden ayrıldı.


*Hiç kimse senin nazını çekmeye mecbur değil.


*Bu ailede herkes kendi dünyasında yaşıyor.


*Başkalarının ne dediği beni ilgilendirmez.


*Biri yer,biri bakar kıyamet ondan kopar.


*Meclisin aldığı karara birçoğu tepki gösterdi.
D)Soru Zamirleri:


İsimlerin yerini soru yoluyla alan zamirlerdir.


*Ne?, kim?;nereye?, kime?;hangisi?, kaçı?


*Sana dar gelmeyecek makberi  kimler kazsın?


*Kimdir bana gülen yeşillik balkonundan?


*Nereye baksam hep seni hatırlıyorum.


*Şu dünyada insan kime güvenebilir ki?


*Bunca zamandır ne konuştunuz?


*Elindeki makası nereye koyduğunu bilmiyor.


*Elindeki kitaplardan hangisini aldın?
E)İlgi Zamiri (-ki):


Ek halinde olup kendinden önceki bir sözcüğün yerini tutar.


*Senin ki can da bizim ki patlıcan mı?


*Tencerenin dibi kara senin ki benden kara.
UYARI:İlgi zamiri olan –ki’yi bağlaç olan ve sıfat yapan –ki ile karıştırılmamalıdır.


*Evdeki hesap çarşıya uymaz.


*Şemsiyen yoksa benimkini alabilirsin.


*Ben ki o gri karmaşadan aldım yağmurlu yüzümü.
F)İyelik Zamiri:


Ek halinde olup üzerine geldiği varlığın hangi şahsa ait olduğunu bildirir.Bunlar aynı zamanda iyelik ekleridir.


*Sana gül getirdim gönlümün bahçesinden.


*Ölüm siyah bir tütsü yakıyor gözlerimde.


*Yüzün bir kır çiçeği gibi usulca söner.


*Bir gül yaprağıyla örtüldü üstümüz.


*Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede.


*Mutluluk başınızı bir dost omzuna dayamaktır.


10 TEMMUZ 2012 KPSS’de çıkabilecek olan Coğrafya Konuları

10 TEMMUZ 2012 KPSS’de çıkabilecek olan Coğrafya Konuları

1. Dünya

1. Dünyanın Şekli

2. Dünyanın Hareketleri

3. Coğrafi Konum

2. Harita Bilgisi

1. Harita

2. Harita Ölçeği

3. Harita Türleri

4. Haritalarda Yer şekillerinin Gösterilmesi

5. Harita Hesaplamaları

3. İklim Bilgisi

1. Atmosfer ve Özellikleri

2. Sıcaklık

3. Basınç

4. Rüzgarlar

5. Nemlilik

6. Yağış

4. İklim Tipleri

1. Dünya’da İklim ve Doğal Bitki Örtüsü

2. Türkiye’de İklim ve Doğal Bitki Örtüsü

3. İklimin İnsan ve Çevre Üzerindeki Etkileri

5. Jeomorfoloji

1. Dünya’nın Oluşumu ve İç Yapısı

2. İç Güçler ve Etkileri

3. Dış Güçler ve Etkileri

4. Akarsular

5. Yeraltı Suları ve Kaynaklar

6. Karstik Şekiller

7. Rüzgarlar

8. Buzullar

9. Okyanuslar ve Denizler

10. Göller

6. Nüfus ve Yerleşme

1. Nüfus

2. Yerleşme

3. Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme

7. Türkiye Bölgeler Coğrafyası

1. Türkiye’nin Coğrafi Konumu

2. Karadeniz Bölgesi

3. Marmara Bölgesi

4. Ege Bölgesi

5. Akdeniz Bölgesi

6. İç Anadolu Bölgesi

7. Doğu Anadolu Bölgesi

8. Güneydoğu Anadolu Bölgesi

8. Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası

1. Türkiye’nin Ekonomisini Etkileyen Coğrafi Etmenler

2. Türkiye’de Tarım

3. Türkiye’de Tarım Ürünleri

4. Türkiye’de Hayvancılık

5. Türkiye’de Ormancılık

6. Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları

7. Türkiye’de Endüstri

8. Türkiye’de Ulaşım

9. Türkiye’de Ticaret

10. Türkiye’de Turizm

KPSS'de torpil var mıdır?

KPSS’ye göre yapılan yerleştirmede torpil var mıdır?

2010 Temmuz KPSS-   Yüksek Öğretim Kurumu Kamu Personeli Seçme sınavı için şöyle bir açıklama yapmıştır. Anlaşılan 2012 KPSS ADAYLARI e posta ve mektuplarla bu konudaki şüphelerini dile getirmişlerdir. Yani bize düşen çalışmak, kesinlikle torpil yoktur. Olmazda J

Gelen çok sayıda soruda bu sınavlar için milletvekillerinden veya bakanlardan yardım istememiz gerekir mi diye sorulmaktadır.

Vatandaşlarımız Milletvekillerine veya Bakanlara müracaat ederek hem kendilerini hem de o insanları boş yere meşgul etmemeli. Bu konuda yine en büyük sorumluluk ÖSYM’ye ve boş yere adayları ümitlendirmemesi gereken Milletvekili ve Bakanlarımıza düşmektedir.