Öğretmenlik Mesleğine Giriş Kitap Özeti

0
30

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ

Eğitim: Okul öncesinde, okul yaşamında okul sonrasında başka bir deyişle yaşam boyu devam eden bir süreçtir, bu süreç bireyin yaşam boyu edindiği deneyimlerin tümünü kapsar.

Bireyde kendi yaşantıları yoluyla davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Eğitim tanımlarında üç temel özellik

 • Eğitim bir süreçtir.
 • Eğitim sürecinde bireyde davranış değişiklikleri meydana gelir.
 • Davranış değişikliği bireyin yaşantıları sonucu oluşur.

İnformal Eğitim: Bir plana bağlı olmaksızın yapılan eğitim etkinliklerine informal eğitim denir.

Formal Eğitim: Planlı eğitim etkinliklerine denir. Formal eğitim sürecinde bilinçli, planlı ve kasıtlı biçimde öğrenme ortamı düzenlemektir. Bu da Örgün ve Yaygın olmak üzere ikiye ayrılır.

Örgün Eğitim: Belli bir yaş kümesindeki bireylere, milli eğitimin amaçlarına göre hazırlanmış eğitim programlarıyla okul çatısı altında yapılan düzenli eğitimdir. Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim basamaklarından oluşur.

Yaygın Eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, bu sistemin herhangi bir basamağında bulunan ya da bu basamakların birinden ayrılmış olan kişilere ilgi ve gereksinme duydukları alanlarda yapılan eğitimdir. Örneğin, kurslar, hizmet içi eğitim etkinlikleri gibi…

Öğrenme: Büyüme ve vücutta değişik etkilerle oluşan geçici değişmelere atfedilmeyecek, yaşantı ürünü olarak meydana gelen davranışta ya da potansiyel davranıştaki nispeten kalıcı izli değişmedir.

Öğrenmenin Ortak Özellikleri

 1. Öğrenme sonunda davranışta gözlenebilir bir değişme olması.
  • Birey o güne kadar hiç göstermediği bir davranışı göstermeye başlar.
  • Varolan davranışlarını geliştirebilir.
  • Daha önce öğrendiği yanlış davranışı düzeltebilir.

 1. Davranıştaki değişikliğin nispeten sürekli olması
 2. Davranıştaki değişikliğin yaşantı ürünü olası
 3. Davranıştaki değişikliğin yorgunluk, hastalık, ilaç alma gibi etkenler nedeniyle geçici bir biçimde meydana gelmemiş olması
 4. Davranıştaki değişikliğin sadece büyüme nedeniyle oluşmaması.

Öğrenme Süreci İki Şekilde Gerçekleşir

Kendiliğinden Öğrenme: Bireyin kendi kendine yaptığı bir eylem ya da yaşantı sonucu meydana gelen davranış değişiklikleri kendiliğinden öğrenir.

Yönlendirilmiş öğrenme: Eğitim süreci sonucunda meydana gelir. Sınıftaki öğrenmeler, televizyon, kitap gibi kitle iletişim araçlarıyla öğrenmeler yönlendirilmiş öğrenmedir.

Öğretme: Öğrenmenin kolaylaştırılması öğrenmeye rehberlik edilmesi, öğrenene öğrenmeyi gerçekleştirmesinde yardımcı olunması sürecidir.

Öğretim: Okullarda gerçekleştirilen planlı, denetimli ve örgütleşmiş öğretme etkinlikleridir.

Öğretim Sürecinde Dört Temel Öğe

 1. Hedefler
 2. İçerik
 3. Eğitim Durumu
 4. Değerlendirme

Eğitim ve öğretimde amaç öğrenmeyi gerçekleştirecektir.

Eğitim çabalarının genel amacı toplumsal uyum sağlamasıdır.

Öğretmenlik Mesleğinin Özellikleri

 • Öğretmenlik; insanları, öğrenmeyi ve öğretmeyi sevenler için ideal bir meslektir.
 • Öğretmenlerin büyük bir bölümü devlet memurudur.
 • Öğretmenlik tüm ülkelerde en yaygın olarak görülen meslektir.
 • Öğretmenlik, kadınların yoğun olarak çalıştıkları bir meslektir.
 • Öğretmenlik daha çok orta ve ortanın altında gelire sahip grupların tercih ettiği meslektir.
 • Öğretmenlik mesleğinin gelir düzeyi düşüktür.
 • Öğretmenlik mesleğinde kariyer yapma ve mesleki gelişim olanakları sınırlıdır.
 • Öğretmenlik mesleğinden ayrılma oranı yüksektir.
 • Öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü yüksek değildir.

 • Ülkemizde öğretmenlik mesleğine giriş denetimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.
 • Türkiye’de öğretmenlik ilk kez 1924 tarih ve 439 sayılı yasa ile meslek durumuna gelmiştir.

ALMANYA’DA öğretmen eğitimi eyaletlerin sorumluluğunda olup yükseköğretim, 1. Devlet sınavı, stratejik eğitimi, 2. Devlet sınavı olmak üzere dört aşamayı kapsar.

FRANSA’DA öğretmen eğitimi orta öğretimden sonra beş yıllık bir yüksek öğretim görmeyi gerektirir. Öğretmen adayları lise olgunluk diplomasını aldıktan sonra üç yıllık bir yüksek öğretim görürler ve bu yüksek öğrenim sonrasında bir sınavdan geçerek eğitim yüksek okullarında 2 yıl daha eğitilirler.

İNGİLTERE’DE öğretmeler; eğitim kolejleri, üniversitelerin öğretmen yetiştiren fakülteleri, ya da bölümlerinden yetiştirilmektedir. İngiltere’de öğretmenler devlet memuru olmayıp sözleşmeli statü ile çalışmaktadır.

 • 1982 yılında çıkartılan yasa ile öğretmen yetiştiren tüm yüksek öğretim kurumları üniversitelerin yapısında toplanmıştır.

Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen başlıca öğretmen yetiştirme modelleri

 1. Köy muallim mektepleri
 2. Köy enstitüleri
 3. İlköğretim okulları
 4. 3 yıllık eğitim enstitüleri
 5. Yüksek öğretmen okulları

Başarıya Odaklanma: Öğretmenin öğrencilerinin başarılı olacağına inanması ve onları başarılı olma konusunda desteklemesidir.

Profesyonellik: Profesyonellik ile ilgili nitelikler

-İşbilirlik –Esneklik -Bilgililik

Mesleki Nitelikler

 1. Öğretim sürecini planlama
 2. Çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanma
 3. Etkili iletişim kurma
 4. Sınıf yönetimi

Etkili Sınıf Yönetiminin Yararları

 • Öğrenci katılımını artırır.
 • Oumsuz davranışları azaltır
 • Öğrenmeye ayrılan süreyi artırarak öğrenci başarısına katkıda bulunur.
 • Öğrencilerin sorumluluk ve davranışlarını denetleme becerilerini geliştirerek bu konularda içsel ölçütler oluşturmalarını sağlar.

Öğretmenin Sınıf İçindeki Görev ve Sorumlulukları

OECD yayınında sınıf içi sorumluluklar

 • Düzenleyicilik
 • Gözetmenlik
 • Danışmanlık
 • Üyelik ve/veya Başkanlık
 • Düzenleyicilik

Woolfolk (1990)’a göre sınıf içi görevler;

 • Öğretim uzmanlığı
 • Güdüleyicilik
 • Yöneticilik
 • Liderlik
 • Rehberlik
 • Çevre mühendisliği
 • Model olma

Öğretmenin öğrenmeyi kolaylaştırma, öğrenciyi geliştirme ve rehberlik gibi rolleri sınıf dışında da sürdürmekte ve bu roller “çevresindekileri geliştirme” ye dönüşmektedir.

Okul öncesi Öğretmenin Görevleri

 1. Eğitim programına uygun olmak yıllık ünite ve günlük planları hazırlama ve uygulama.
 2. Çocukların kişisel bilgi formunu doldurma , gelişim kayıtlarını tutma ve yıl sonu gelişim raporlarını hazırlama.
 3. Anne ve babalarla yapılacak çalışmaları planlama ve uygulama
 4. Çocuklar gelmeden önce ve ayrılıncaya kadar okulda bulunma
 5. Özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi için gerekli önlemleri alma
 6. Tebliğler dergisini, genelgeleri, emirleri okuma ve imzalama
 7. Okul müdürünün vereceği eğitim ve öğretimle ilgili öteki görevleri yapma.
 8. Geleceğin eğitim sistemlerinde Öğretimin bireyselleştirilmesi kaçınılmazdır.

Geleceğin Öğretmenleri

 1. Değerler geliştiren
 2. Kaynak arayan
 3. Güçlükleri ve sorunları tanıyan
 4. Disiplinler arası bağlantı kuran
 5. İnsan ilişkilerini geliştiren
 6. Meslek seçimi ve boş zaman uğraşları konusunda danışmanlık yapan
 7. Çevrenin incelenip öğretilmesine yardımcı olan
 8. Öğretme ve öğrenme konusunda uzman sayılan
 9. Mesleğe hazırlıkta öğrenciye yardımcı ve önder olan
 10. Geleceğe yönelik süreçlerden eldeki temel bilgilerden yararlanmasını bilen bir insan olmalıdır.

Okulun yapısı ve Özellikleri

 1. Her kurum ve örgüt gibi eğitim kurumlarının da varoluş nedeni olan, belli bir amacı vardır.
 2. Okula devam zorunludur
 3. Toplumun gözü okulların üzerindedir.
 4. Okulların kaynakları sınırlıdır.
 5. Okuldaki rol ve statüler sınırlıdır.
 6. Okullar da işler çoğunlukla küçük kümelerle yürütülür.

OKUL

 • Eğitim Programları b) Öğrenci c) Öğretmen d) Yönetici e) Bina araç ve gereçler.

Eğitim Programları: Bireyde istenilen yönde davranış değişikliği oluşturmak amacıyla yapılan tüm etkinlikler gösteren planlardır. Kapsamlı bir eğitim programında; öğretim ders dışı kol etkinlikleri, özel gün kutlamaları, geziler, kısa kurslar, rehberlik gibi hizmetlerde yer alır.

  • Hedef
  • Kapsam
  • Eğitim Durumları
  • Sınama Durumları(Değerlendirme)

Hedefler: Öğrencilerin öğrenme süreci sonunda ne yapabileceklerini tanımlayan anlatımlardır.

Kapsam: Öğretim sürecinde öğrencilere kazandırılacak bilgiler kapsamıdır.

Eğitim Durumları: Öğrencilerin hedeflere ulaşmaları için geçirmeleri gereken yaşantıları sağlayacak, dış koşulların düzenlenmesine eğitim durumları denir.

Sınama: Öğrencilerin hedeflere ulaşma dereceleri çeşitli ölçme araçları ile belirlenir.

Viewed 23622 times

CEVAP VER