Kategori arşivi: Ölçme Değerlendirme

Çoktan seçmeli Test Maddelerinin Başlıca Çeşitleri

Çoktan seçmeli Test Maddelerinin Başlıca Çeşitleri

Doğru Cevaba Göre Sınıflama

-Doğru cevabı kesin ve biricik olan maddeler,

-Anahtarlanmış, cevabı en doğru olan maddeler,

-Anahtarlanmış, cevapları birden fazla olan maddeler,

-Bileşik cevap gerektiren maddeler,

-Doğru cevabı gizli maddeler.

Madde Köküne Göre Sınıflama

Kökü soru kipinde olan maddeler,

Kökü eksik cümle olan maddeler,

Kökü olumsuz maddeler

Maddelerin gruplanışına göre sınıflama

Ortak köklü maddeler,

Ortak seçenekü maddeler.

Çoktan Seçmeli Testler

Çoktan Seçmeli Testler

Sorulan bir testin cevabını verilen cevaplar arasından seçtiren maddelerden oluşan testlere denir.

Bilgi, kavrama, uygulama, analiz ve kısmen de olsa değerlendirme düzeyindeki davranışlan

ölçmede etkilidir.

Yapılacak sınavın sonuçları öğrenci için çok önemli kararları gerektiriyorsa kullanılır. (bunun

nedeni geçerliğin, güvenirliğin ve puanlama güvenirliğinin yüksek olmasıdır)

Sınavla geniş öğrenme konuları ölçmek isteniyorsa kullanılır. Yani çok sayıda soru

sorularak kapsam geçerliği sağlanır.

Çoktan seçmeli testlerin özellikleri:

Doğru cevap verilerek bulunması istenmektedir.

Çok sayıda soru kullanılarak ve farklı hedef alanlarına ilişkin ölçme yapılabilir.

Geçerliği ve güvenirliği en yüksek sınav türüdür.

Hazırlanması uzun zaman alır, puanlaması az zaman alır.

Hazırlanması ve test maddelerinin ifadesi uzmanlık gerektirir.

Şans başarısı vardır. Konuyu hiç bilmeyen öğrenci sırf şansla cevabı bulabilir. Bu durumda

şans faktörünü ortadan kaldırmak için düzeltme formülü kullanılır.

Seçenekler öğrenci seviyesine uygun olarak belirlenir.

İlköğretim 1.2.3.4. smıflar için 3 seçenek,5.6.7.8. smıflar için 4 seçenek, daha üst seviyeleri için 5 seçenekli sorular kullanılır.

Elde edilen puanlar üzerinde istatistiki işlemler ve madde analizi yapılabilir.Doğru-Yanlış Testlerinin Özellikleri

Doğru-Yanlış Testlerinin Özellikleri

Hazırlanması ve cevaplanması kolaydır.

Puanlaması kolay ve objektiftir.

Şans başarısı yüksektir. Bu oran % 50 ‘dir.

Doğru-Yanlış Testlerinde şans başarısını ortadan kaldırmada kullanılan üç yöntem;

1)Cümle yanlış ise yanlış kısımların altını çizdirmek.

2)Cümle yanlış ise yanlış kısımlarını çizerek doğruyu yazmalarını istemek.

3)Düzeltme formülünü kullanarak (bir yanlış cevap, bir doğruyu götürür).

Doğru-Yanlış Maddelerinin Yazılmasında Dikkat Edilecek Noktalar

-Her maddede sadece bir ana fıkir bulunmalıdır.

-Her madde kesinlikle doğru yada kesinlikle yanlış olmalıdır.

-Bir maddenin yanlışhğı, önemsiz veya aldatıcı bir noktada olmamalıdır.

-Her madde kısa ve açık yazıîmalıdır. Madde, gereksiz ayrmtılarla şişirilmemelidir.Boşluk Doldurma Testleri

KISA CEVAP GEREKTİREN (BOŞLUK DOLDURMALI) TESTLER

Cevaplayıcının bir kelime, bir sayı, bir ibare veya en çok bir cümle ile cevaplayabileceği maddelerden meydana gelmiş test tipine kısa cevaplı test denir.

Bu tür testlerle bilgi, kavrama düzeyindeki davranışlar ölçülebilir.

Bu test çeşidi ayrıntılı cevap veya kompozisyon gerektiren yazılı yoklamalardan cevapların kısalığı ile, seçme veya sınıflama gerektiren testlerden ise, cevapların verilenler arasından seçilmeyip cevaplayıcı tarafından bulunması ve yazılması özelliği ile ayrılır.

Kısa cevap Gerektiren Testlerin Özellikleri

Cevaplayıcı, cevapları düşünüp bulmak ve yazmak zorundadır. Bu yapıdaki test maddeleri cevapîayıcınm sorulan bilgiyi hatırlama veya bulma yeteneğini yoklar.

Cevaplayıcı, istediği cevabı verme bağımsızlığına sahiptir. Bu özelliği ile kısa cevap

gerektiren testler, yazılı yoklamalara yaklaşır. Kısa olmakla birlikte her cevap, nihayet,

cevaplayıcının düşünebileceği ve doğru bildiği cevaptır.

Cevaplar kısadır. Bu özelîiği ile seçmeli testlere yaklaşır. Cevabı kompoze etme külfeti hemen

hemen önemsiz dereceye iner.

Puanlama işlemi nispeten kolaydır. Puanlama objektifliği yüksektir.

Kısa cevap gerektiren testlerin hazırlanması, diğer yapılardaki testlere göre daha kolaydır.

Testin Düzenlenmesi

Testin başında bir yönerge bulunması zorunludur. Yönergede; cevaplama süresi, cevaplama sırasında öğrencilerin sorularının cevaplandırılmayacağı, puanlama yöntemi gibi genel açıklamaların yanında, cevaplamanın nasıl yapılacağı, cevapların kaydedileceği de belirtilmelidir.

Her testte maddeler kullanışlı, bir sayfa düzeninde verilmelidir. Bu düzenlemede, okuma ve algılama kolaylığı, cevapları kaydetme kolaylığı, puanlama kolaylığı, okuma ve çoğaltmada ekonomi gibi ölçütler dikkate alınır.

Puanlama

önce bir puanlama anahtarı hazırlanmalıdır. Anahtar, her maddeye verilmesi beklenen doğru cevaba bir puan verilmesi yeterlidir. Her doğru cevaba bir puan verilmesi yeterlidir. Soruların güçlük derecesi farklı ise maddelere ayrı puan verilebilir.

Beklenen cevaptan çok farklı veya yanlış bir cevaba negatif puan verilmesini savunanlar da vardır. Fakat yanlış bilginin diğer doğru bilgileri yok etmesi akla yakın değildir.

Sözlü Sınavların Özellikleri

Sözlü Sınavların Özellikleri

1)Cevaplar sözlü olarak verilir. Bazı sözlü sınav çeşitlerinde cevabın yazı tahtasına yazdırıldığı görülse de sözlü sınavların çoğunda cevapların sözlü olarak verilmesi zorunludur.

2)Sınavı yapan kişi ile sınava tabi tutulan kişi arasında karşılıklı ve devamlı bir etkileşim vardır. Bu etkileşim sınavın niteliklerini etkiler.

3)Sözlü sınavlarda bir defada ancak bir tek cevaplayıcı dinlenebilir. Bu nedenle, sözlü sınavların bireysel olarak uygulanması zorunludur. Sınav bireysel olarak uygulandığı zaman bir sınıf kalabalığındaki gruplarda bile, uygulama çok zaman alır.

4)Sınav bireysel olarak uygulandığından ve sınavı tamamlamış bireylerle henüz sınava alınmamış bireyleri birbirinden ayrı tutmak zor olduğundan her bireye ayrı sorular sorma zorunluluğu doğar.

5)Sorular, genellikle sözlü sorulur. Böyle olunca cevaplayıcının soruları tekrar gözden geçirme imkanı kalmaz. Gerçekte bu sınav türünün esasında soruların yazılı verilmesini engelleyecek bir neden yoktur. Fakat soruların sözlü sorulması gelenekselleşmiştir.

6)Cevaplama çoğu zaman üzerinde iyice düşünülüp tasarlanmadan yapılır. Bunun nedeni,sınavın cevaplayıcı ile sınavı yapan kişilerin yüz yüze karşılıklı konuşmalarına olanak veren bir yapıda yapılmasıdır. istenirse, sözlü sınavlarda da cevaplayıcılara düşünme zamanı, hatta cevaplarını tasarlayabilmeleri için kağıt bile verilebilir.

7)Cevaplar kaydedilmediği için puanlama ya cevaplar dinlenirken yada cevaplama tamamlandıktan sonra yapılır. Bu durum sözlü sınavlarda puanlamanın sadece genel izlenimle yapılmasına yol açmıştır. Böyle yapıldığı için puanların güvenilirliği genellikle çok düşük olur.

Sözü Sınavların Kullanılacağı Durumlar

Sözü sınavların kullanılmasını savunanlar aşağıdaki nedenleri belirtirler. Bunlar başka bir deyişle sözlü sınavların yararları veya üstünlükleri de denebilir.

Sözlü sınavlar, Ingilizce, Türkçe gibi sözlü ifade becerisini geliştirmeyi ve ölçmeyi amaçlayan derslerde kullanılabilir.

Sözlü sınav öğretmen ile öğrenci arasında karşılıklı etkileşim içinde olur. öğrenciyi sınav heyecanı ve korkusundan kurtarmak kolay olur.

Sözlü sınavda ayırtman, bir cevabın açıklanmasını, genişletilmesini, cevapta ileri sürülen bir düşüncenin gerçeklerle savunulmasını isteyebilir. Daha tam bir cevap almış olur.

Yazılı sınavlarda görüien kopya, cevabı gereksiz şişirme ve başka yana çekme olayları sözlü sınavlarda kolayca önlenebilir.

Sözlü sınav öğretmen ve öğrenci arasında karşılıklı etkileşim yarattığı için sınav tecrübeleriyle öğrenmeye daha fazla imkan verir.

Sözlü sınav sırasında öğrencinin yazılı sınavlarda ölçülemeyen genel görünüş,

sözlü ifade yeteneği, konuşma etkililiği vb. gibi kişisel nitelikleri de gözlenip ölçülebilir.

Sonuç olarak;

-Uygulaması çok zaman alır.

-Farklı soruların hazırlanması gerekmektedir.

-Her sorunun güçlük düzeyi farklı olabilir.

-Öğretmenin yaklaşımından, soruların güçlük düzeyinden ve sınavın yapıldığı ortamdan (öğrencilerin huzurunda) kaynaklanan nedenlerden dolayı psikolojik faktörler yeterli

olabilir.

-Puanlama güvenirliği düşüktür.

-öğrencilerin kişilik özellikleri puanı etkiler.

-Sözlü ifade yeteneği, etkili konuşabilme gibi özellikler öğretmeni etkileyebilir.

-Puanlara hata karıştığı için geçerlik ve güvenirliği düşüktür.Yazılı Yoklamalar

YAZILI YOKLAMALAR

Hazırlanmasının kolay olması, uzun zaman almaması,ve öğretmenlerce iyi biliniyor olmasından dolayı sık tercih edilen bir sınav türüdür. En önemli avantajı, uygulama, analiz, sentez gibi üst düzey zihinsel işlemler gerektiren hedefleri yoklayabilmesidir.

Yazılı Yoklamaların Özellikleri

1)Az sayıda soru sorulur

2)Öğrenciye cevap özgürlüğü tanır

3)Şans başarısı yoktur

4)Yazılı yoklamada cevaplayıcı, cevabını kendi düşünüp bulmak zorundadır. Buna karşın objektif testlerin bazılarında verilen cevapların arasından doğru olanı seçmek, bazılannda ise verilen cevabın doğru yada yanlış olduğuna karar vermek söz konusudur.

5)Yazılı yoklamada cevaplayıcı, cevabını yazılı olarak ifade etmek zorundadır.

6)Yazılı yoklamada cevaplar çoğu durumda sınırlı değildir. Her cevaplayıcı, cevaplarını dilediği gibi ifade etme bağımsızlığına sahiptir. Şişirme söz konusu olabilir.

7)Yazılı yoklamada cevapların doğruluk derecesini tayin etmek puanlayıcıya düşer.

8)Cevaplama işlemi, cevaplayıcının çok zamanını alır. Bu durum soru sayısını kısıtlar. Dolayısıyla

objektif testlere göre daha dar alan yoklanmış olur.

9)Yazılı yoklamaların puanlanması güçtür. Puanlanması subjektiftir. (puanlayıcı yanlılığını

katabilir)

10)Yazılı yoklama sorularının güçlük derecesini objektif yöntemlerle kestirmek zordur.

Yazılı Yoklamalarda Güvenirliği Etkileyen Etmenler

1)Sorulabilecek soru sayısının sınırlı oluşu güvenirliği sınırlar.

2)Soruların belirsizliği yani açıkça anlaşılmayan sorular güvenirliği önemli derecede etkiler. Ne istendiğini anlamayan bir öğrenci istenen cevabı değil, farklı bir cevap yazar. Bunun yanında

cevabı bilmeyen bir öğrenci kasıtlı olarak sorulan soruyu başka yana çeker ve cevaplandırır.

3)Dikkatsiz okunmuş ve gelişigüzel puanlanmış yazılı yoklamalardan alınan sonuçların güvenirliğimde düşük olur.

4)Yazılı yoklama sorularının güçlük derecesinin objektif yöntemlerle kestirmek zordur.

Yazılı Yoklamalarda Geçerliği Etkileyen Etmenler

Sınıflarda kullanılan ölçme araçlarının geçerliği hiçbir zaman tam değildir. Çünkü herhangi bir derste kazandırılması amaç edilen bilgi, beceri vb. ancak bir kısmı sınavlarda yoklanabilir.

1)Derste işlenen birçok konunun yazılı yoklamaya alınamaması geçerliği düşürür.

2)Sınav süresinin sınırlı olması nedeniyle sınavda sorulan soruların derste işlenen konuları temsil etme oranı küçüldükçe puanların geçerliği düşer.

3)Yazılı yoklama sorularının belirsizleşmesi ve cevapların sınırlanmaması geçerliği düşürür.

4)Yazılı yokiama amacmın dışında kalan becerilerin puanlamaya etki etmesi geçerliği düşürür. Bunlar; okunaklı yazmak, iyi kompoze edebilmek, kısa ve kesin yazabilmek, çabuk

yazabilmek gibi becerilerdir. Eğer bunlar puanlamayı etkiliyorsa ölçme amacının dışında

olduğu için geçerliği düşürür.

5)Puanlamadaki yanlı davranışlarda geçerliği düşürür. Cevaplayıcılara olumlu ve olumsuz

bakış veya bazı cevaplara çok, bazı cevaplara az puan verilmesi gibi etkenler.

Yazılı Yoklamaların Kullanışlılığı

Yazılı Yoklamalar, sınavdan önceki hazırlık zamanı dar olan durumlarda kullanışlıdır. Soru hazırlamanın nispeten kolay oluşu da kullanışlılığı artırır. Buna karşın yazılı yoklama hazırlamadaki kurallara ciddi biçimde uyulmaması durumunda ve okunacak cevap kağıtlarının çok olması durumunda kullanışlılığı azalır.

Yazılı yoklamalar bilgi yoklamak amacıyla kullanıldığı zaman yazı ve kompozisyon sınavda sadece bir iletişim aracıdır. Bu ayırıma dikkat etmek gerekmektedirÖlçme Sonuçlarının Betimlenmesi

Ölçme Sonuçlarının Betimlenmesi

Frekans: Her puandan kaç tane olduğunu gösteren sayıya denir.

A)Merkezi Eğilim Ölçüleri

1)Tepe Değer (mod )

-Bir veri grubunda en çok tekrarlanan, yani frekansı en yüksek olan puandır.

-Bir dağılımın tepe değeri birden fazla olabilir.

2)Aritmetik Ortalama (X)

-Toplam puanların puan sayısına (öğrenci sayısına) bölünmesi ile aritmetik ortalama bulunur.

-Dağılımdaki her puan hesaplamaya dahil edilir.

3)Ortanca (medyan)

-Büyüklük sırasına göre düzenlenmiş puanlar dizisinin tam ortasına düşen puandır.

-Ortanca hesaplanırken mutlaka verilen sıraya konulmuş olması gerekir.

B)Merkezi Dağılım (Değişim) Ölçüleri

Merkezi dağılım ölçüleri, verilerin yığılma Gösterilen noktadan ne kadar uzakta olduklarını, nasıl bir dağılım gösterdiklerini belirten istatistiklerdir.

1)Ranj (puan genişliği)

-Bir dağılımda en yüksek puan ile en düşük puan arasındaki farktır.

-Ranj, bir veri grubunun hangi aralıkta değişkenlik gösterdiğini belirten istatistiktir.

2)Standart Sapma (standart kayma-SS)

*Puanların her birinden, bu puanların aritmetik ortalaması çıkarılırsa farkları elde edilir. Elde edilen fark puanlarına ortalamadan sapma denir.

-Aritmetik ortalamadan sapmaların kareleri alınıp toplanırsa elde edilen sonuca varyans denir.

-Standart sapma, bir merkezi dağılım ölçüsü olarak puanların merkezi yığılma ölçüsünden uzaklıklarının bir ortalama değeri anlamını taşır.

-Bir dizideki ölçümlerin birbirinden farkı arttıkça standart sapma büyür, ölçümler birbirine yaklaştıkça da küçülür.

3)Çeyrek Sapma

-Ortanca puan sırasının “yüzde ellinci” puanıdır.

-Yüzdelik puanlama işlemi, dağılımda puan sıralamasının yüzde olarak ifadelendirilmesidir.

-Yüzdeliklerde daima puan sırasının alt ucundan itibaren hesaplanır.

Standart Puanlar

-Hesaplamasında standart sapma kullanılır.

-Standart puan, gözlenen puanların ortalamadan farklarının standart sapmaya bölünerek, standart sapma birimi cinsinden ifade edilmesidir.

Z puanı, normal dağılıma sahip ölçme kümesinde, puan dağılımının aritmetik ortalamasının 0 ve standart sapmasının 1.00 olacak şekilde dönüştürülmesiyle elde edilen puanlardır.

T puanı ise, puan dağılımının aritmetik ortalamasının 50 ve standart sapmasının 10 olarak kabul edildiği bir standart puandır.

Not: Z puanında, iki ders arasında başarı yönünden karşılaştırma yapılırken, öğrenci 1.00’a daha yakın olan dersten daha başarılıdır.

Bağıl Değişkenlik Katsayısı

-Bağıl değişkenlik katsayısı, standart sapma ile aritmetik ortalamanın birbirine oranlarının yüzdeye dönüştürülmüş halidir.

-Bağıl değişkenlik katsayısının 20’den küçük çıkması, standart sapmanın küçük olması ile mümkün olacağından, puanların homojen yani birbirine yakın olduğunu gösterir.

-Bu katsayının 25’den büyük olması standart sapmanın, ortalamaya göre büyümesi ile mümkün olacağından puanlar arası farkın çok olduğu yani, puanların heterojen olduğunu gösterir.

c)Sonuçların Nota Çevrilmesi

a)Mutlak ölçüt ve değerlendirme

-Değerlendirilen grup dikkate alınmadan, önceden kesin olarak belirtilen ölçüte mutlak ölçüt denir. Buna göre yapılan değerlendirmeye de mutlak değerlendirme denir. Ör: sınavdan önce geçme notunun 50 olarak belirlenmesidir.

-Bireyleri birbirleriyle karşılaştırmaz

b)Bağıl ölçüt ve değerlendirme

-Ölçüt, grubun ortalama başarısı gibi grubun başarısından çıkarılan bir norm ise buna bağıl ölçüt denir. Buna göre yapılan değerlendirmeye de bağıl değerlendirme denir.

-Bireyleri birbirleriyle karşılaştırarak değerlendirme yapılır.

NOT:Bağıl değerlendirmede rekabet vardır.

ÖRNEK: Genel ortalamaya bakarak, ortalamayı geçenlerin dersten geçmesi, ortalamayı tutturamayanların dersten kalması gibi.

Yazılı,Sözlü Sınavlar ve Ödev ve Projeler

YAZILI SINAVLAR

-Sınavda bilgi yanında yazının güzelliği, yazma becerisi de dikkate alınır.

-Cevaplar sınırlı değildir.

-Puanlama objektif olmayabilir.

-Cevaplama zaman alabilir bu yüzden soru sayısı azdır.

-Hazırlaması kolay fakat puanlaması güçtür ve zaman alır.

-Şans başarısı yoktur.

Dikkat edilmesi gerekenler;

a)Sorular anlaşılır olmalıdır.

b)Kısa ve çok sayıda soru sorulmalıdır.

c)Cevaplar sınırlandırılmalıdır.

d)Sorular ders kitabından aynen alınmamalıdır.

e)Sorular birbirinden bağımsız olarak cevaplandırılabilmelidir.

f)Öğretmen önce tüm kağıtların birinci sorularını okumalı, daha sonra diğer sorulara geçmelidir.

 

SÖZLÜ SINAVLAR

-Sınav bireysel uygulandığından her öğrenciye ayrı sormak zordur ve zaman alıcıdır.

-Öğretmen ile öğrenciler yüz yüze iletişim halindedir.

-Cevaplar kaydedilmediği için puanlama sübjektiftir.

-Öğrencilerin cevapları tekrardan gözden geçirme imkanı yoktur.

-Öğrencinin anlatım gücü, tavırları, ses tonu gibi etkenler puanlamaya karışabilir. Buda geçerliği düşürür.

Dikkat edilmesi gerekenler;

a)Sözlü sınavın en büyük sakıncası tümüyle planlamasından kaynaklanır. Bu planlama oldukça zordur.

b)Sınavın ölçmek istediğinin dışındaki faktörlerin puanlamayı etkilememesine çalışılmalıdır.

c)Sorular sınavdan önce hazırlanmalıdır.

d)Olası cevaplara yönelik puanlama anahtarı önceden hazırlanmalıdır.

 

ÖDEVLER ve PROJELER

-Bireysel yada grup olarak verilebilir.

-Daha çok diğer sınav türlerini tamamlayıcı nitelikteki çalışmalardır.

-Daha çok araştırma ve uygulamayı gerektiren alanlarda kullanılması uygundur

Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları

Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları

(TESTLER)

 

Bir sınav hazırlamanın aşamaları

1)Testin amacının belirtilmesi gerekir.

2)Testle ölçülmesi düşünülen davranışlar belirlenir.

3)Belirtke tablosu hazırlanır.

4)Kullanılacak soru türü belirlenir.

5)Aracın güvenirlik ve geçerliğini arttırıcı sorular yazılır.

6)Sorular gözden geçirilir.(Redaksiyon)

7)Soruların test düzenine konulması gerekir.

8)Uygulama ve puanlama yapılmalıdır.

 

TESTLER

1)Doğru-Yanlış Testler

-Puanlama kolay ve objektiftir.

-Cevaplaması geniş bilgi içermediği ve istenmediği için kolaydır ve çözümü için çok zaman gerektirmez.

-%50 doğru cevap verme şansı vardır.

 

Dikkat edilmesi gerekenler;

a)Ölçme aracında sadece D-Y türü soru kullanılacaksa cümle sayısı 50 den az olmamalıdır.

b)Cümlelerin yarısı doğru, yarısı yanlış olarak hazırlanmalıdır ve belli bir sistematikle dizilmemelidir.

c)Sorular açık ve anlaşılır olmalı, ya kesinlikle doğru yada yanlış olmalı

d)Fazla uzun ifadeler kullanılmamalı

e)Sorular birbirine cevap verir nitelikte hazırlanmamalı

f)Yönerge bulunmalıdır

 

2)Çoktan Seçmeli Testler

-Değerlendirilmesi objektiftir. Üst düzey davranışların ölçülmesi zordur.

Çok sayıda soru sorulması mümkündür.

Şans başarısı vardır. Seçenek sayısı arttıkça şans başarısı azalır.

Hazırlaması zordur ve zaman alır. Bu yüzden uzmanlık gerektirir.

Uygulanması ve puanlaması kolaydır. Tekrar tekrar kullanılabilir.

Dikkat edilmesi gerekenler;

a)Bu tür sorularda kök cümle mümkün olduğu kadar soru cümlesi olmalıdır.

b)Kök belirsizlik taşımamalı, açık ve öz olmalıdır.

c)Gereksiz kelime ve tekrarlardan kaçınılmalıdır.

d)Az bilinen kelimelere yer verilmemelidir.

e)Seçenekler akla uygun ve mantıklı olmalıdır.

 

Madde Güçlük İndeksi

-Maddeyi doğru cevaplayanların tüm cevaplayıcı sayısına oranıdır.

-Maddeyi herkes yanlış cevaplandırdıysa Pj = 0 dır. Doğru cevaplandırdıysa Pj=1 dir. Bu yüzden MGİ 0 ile 1 arasında değerler alır.

-Madde güçlüğünün 1’e yakın olması, bu soruyu çoğunluğun yaptığını yani basit olduğunu gösterir.

-Madde güçlüğünün 0,50 civarında çıkması, sorunun orta düzeyde olduğunu gösterir. Buda güvenirliği arttırır.

 

Madde Ayırıcılık Gücü İndeksi

-Bu indeks, test ile ölçülen yetenek açısından üst ve alt diye iki farklı gruba ayrılan öğrencileri birbirinden ayırabilme derecesini gösterir.

-Üst ve alt gruptaki doğru cevap yüzdeleri arasındaki üst grup lehine olan fark büyüdükçe maddenin ayırıcılığı da artar.

-Güvenilir bir test, ayırıcılığı yüksek maddelerden oluşan testtir.

rjx = ayırıcılık indeksi

n(d,ü) = üst gruptaki doğru cevaplayanlar

n(d,a) = alt gruptaki doğru cevaplayanlar

n = üst veya alt gruptan herhangi birinin öğrenci sayısı

 

İyi bir test maddesinde, uygulandıktan sonra aşağıdaki maddelerin bulunması beklenir.

a)MGİ’nin orta güçlükte olması (0,50)

b)Ayırıcılığın mümkün olduğunca yüksek olması (1’e yakın olması)

c)Doğru cevabın üst grupta daha çok öğrenci tarafından cevaplandırılmış olması

d)Seçeneklerdeki çeldiricilerin alt grupta daha çok öğrenci tarafından cevaplandırılmış olması

e)Çeldiricilerin hepsinin de eşit yada birbirine yakın sayıda cevap çekmiş olması beklenir.

3)Eşleştirmeli Testler

-Puanlaması objektiftir.

-Doğru cevabı vermede şans faktörü diğer test türlerine göre daha azdır.

-Öğrencilerin değişik özelliklerini ölçme imkanı verir.

Dikkat edilmesi gerekenler;

a)Cümle sayısı 3’ten az 12’den fazla olmamalıdır.

b)Cevaplar, ifadelerden 2 yada 3 tane fazla olmalıdır.

c)Soru grubu mümkün olduğu kadar aynı konudan olmalıdır

 

4)Boşluk Doldurmalı Testler

Ezbere yöneltir.

Tesadüfi doğru cevaplama ihtimali diğerlerine göre azdır.

-Öğrencilerin kilit kavramları, tanımları, ifadeleri bilip bilmediklerini ölçme imkanı verir.

 

Dikkat edilmesi gerekenler;

a)Boşluklar mümkün oldukça sonda olmalıdır.

b)Boşluk doğru cevabın sığacağı kadar olmalıdır

c)Her soruda tek boşluk olmalı

d)Fazla uzun ifadeler kullanılmamalı

e)Sorular birbirine cevap verir nitelikte olmamalı

f)Sorular ayrıntıya değil, konulardaki temel noktalara dayalı olmalıdır.

 

 

 

Ölçme Değerlendirme

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Ölçme: Gözlenen niteliklerin, gözlem sonuçlarının sayı veya sembollerle belirtilmesine denir.

ÖRNEK: Oda sıcaklığının 24 derece olması, çocuğun ağırlığının 30 kg olması

Ölçme çeşitleri:

1)Doğrudan Ölçme: Ölçme konusu olan özelliği kendi cinsinden bir birim ile ve dolaysız olarak ölçme işlemidir.

2)Dolaylı Ölçme: Zeka ve başarıyı doğrudan ölçmek mümkün değildir. Bu yüzden bireye sorular sorulur ve verdiği doğru cevap sayısına göre zeki veya başarılı olduğu ölçülür.

NOT: Eğitimde dolaylı ölçme kullanılır bu yüzden sonuçlara hata karışma olasılığı fazladır.

Ölçmede Birim

Ölçme aracı (metre, kilogram, standart testler) birimlerden oluşur.

-25 öğrenci, 75 kg, 20 C gibi

BİRİMİN ÖZELLİKLERİ

Eşitlilik : Ölçme aracını oluşturan birimlerin eşit dilimler halinde olmasıdır.

ÖRNEK:Kilogramda her bir gram birbirine eşittir.

Genellilik: Ölçmede aynı birimi kullananların, o birimi aynı anlamda kullanmasıdır.

ÖRNEK: Bazılarının metre kullanıp, bazılarının kulaç kullanması genellik ilkesini bozar.

Amaca Uygunluk: Örneğin insan ağırlığını ton ile değil de kilo ile ifade etmemiz amaca daha uygundur.

ÖLÇEK

-Ölçmede birim yerine ölçek terimi kullanılır.

-Ölçek, nesnelere verilen sayıların anlamlarını, kullanılmasında uyulması gereken kuralları ve kısıtlamaları belirtir.

Ölçek çeşitleri

1)Sınıflama Ölçekleri (adlandırma):Nesneleri belli bir yönden benzeyip benzemediklerine göre sınıflamaktır.

ÖRNEK:Cinsiyete göre yapılan sıralama sınıflama ölçeğine örnektir.

Simetriklik özelliği vardır. A=B => B=A

Geçişlilik özelliği vardır. A=B ve B=C => A=C

2)Sıralama Ölçekleri: Bu tür ölçeklerde, belli bir özelliğe sahip oluş miktarı bakımından nesneleri bir sıraya koymakla elde edilir.

ÖRNEK:30 kişilik bir sınıfı boy sırasına koymak gibi.

Geçişlilik özelliği vardır. A>B ve B>C => A>C

Asimetrik özelliği vardır. A>B ise B>A diyemeyiz.

3)Eşit Aralıklı Ölçekler:Eğer bir çok nesnenin, belli bir başlangıç noktasına göre ve belli bir özelliğe sahip oluş derecesi bakımından eşit aralıkta sıralandığı yada sıralar arasındaki farkların eşit olduğu düşünülürse, sıralama ölçeğinden eşit aralıklı ölçeğe geçilmiş olur. ÖRNEK: Termometre, takvim vb.

4)Oranlı Ölçekler:Oranlı ölçekler, eşit aralıklı ölçeğin sıfır ile başlayan çeşididir.Fiziksel nesnelerin, kütle, uzunluk ölçümleri oran ölçeği ile yapılır. Bu araçlardaki sıfır noktası, ölçülen özelliğin yokluğunu gösterir. Bir şeyin uzunluğu sıfır metredir demek, aslında ortada ölçülecek bir uzunluk yok demektir.

NOT:Yaygın olarak kullanılan ölçek türleri eşit aralıklı ve sıralama türünden olan ölçeklerdir.

DEŞERLENDİRME:Ölçme sonuçlarının anlamlandırılmasına, bir ölçütle karşılaştırılarak karar verilmesine, yorum yapılmasına değerlendirme denir.

Ölçme ve Değerlendirme Arasındaki Farklar

-Ölçme özelliğin miktarını, değerlendirme ise bu miktarın yeterli olup olmadığı, amaca uygun olup olmadığını belirler.

-Değerlendirme ölçmeyi içine alır.

-Ölçme değerlendirmeden önce gelen bir işlemdir, ölçmeden sonra değerlendirmeye geçilir.

-Ölçme daha çok gözleme, değerlendirme ise karşılaştırmaya, yorum ve yargıya dayanır.

-Ölçme daha objektif, değerlendirme ise daha çok kişisel kanılara dayanır.

-Değerlendirme kesin olarak bir ölçme sonucu ile bir ölçüt gerektir.Ölçütsüz değerlendirme olmaz.

Değerlendirme sürecinde ölçüte dayalı kullanılan sınıflama

1)Norm dayanaklı değerlendirme:Bağıl ölçüt kullanılır.

NOT: Grubun özellikleri ön plandadır.

-Bireyleri birbirleriyle karşılaştırarak değerlendirir.

ÖRNEK: 100 soruluk bir sınavda, sınav sonuçlarının ortalaması alınır, ortalamayı geçenler o dersten geçer, altında kalanlar kalır.

2)Kriter dayanaklı değerlendirme:Mutlak ölçüt kullanılır.Bu değerlendirmede ölçülmek istenen özelliklerin bütünü ön plandadır.

ÖRNEK: Önceden 80 olarak belirlenmiş bir kritere göre yapılan bir sınavın uygulanıp, 80’den yüksek olanların geçmesi

İki amaca yönelik değerlendirme yapılır:

Biçimlendirici Değerlendirme: Eğitim süreci, içinde öğretim devam ederken yapılan değerlendirme. İzleme testi, ara sınav, quiz

Düzey Belirleyici Değerlendirme: Öğretim bittikten sonra yapılan değerlendirme. Bitirme sınavları, dönem sonu not verme gibi.

ÖLÇMEDE HATA:Ölçülen özelliğin gerçek değeri ile ölçme sonuçlarında elde edilen değer arasındaki farka ölçmede hata denir.

1)Sabit Hata: Bir ölçmeden diğerine miktarı değişmeyen hata. Ör: bir öğretmenin sınıfın tamamına 5 puan fazla vermesi

2)Sistemli (sistematik) Hata: Ölçülen büyüklüğe, ölçmeciye ve ölçme koşullarına göre miktarı farklılık gösteren hatalardır. Yanlılık vardır. Kaynağı bellidir. Ör: öğretmenin, öğrencinin cinsiyetine göre fazla puan vermesi, yazılı sınavlarda yazı güzelliği, ifade düzgünlüğü, tertip düzeni göz önünde bulundurarak değerlendirme yapması

3)Tesadüfi (rasgele) Hata: Kaynakları iyi bilinmeyen hatalardır. Dikkatsizce okunup, puanlanan veya doğru okunduğu halde yanlış kaydedilen notlar bu tür hatalara örnektir.