Kategori arşivi: İngilizce Dersler

İngilizce Eş Anlamlı Kelimeler – Synonyms 100 Kelime

SYNONYMS 01 (100 Kelime)

 

1 -ABANDON – GIVE UP – LEAVE                                                    vazgeçmek, terk etmek

2 -ABATE – LESSEN – DIMINISH – DECREASE – REDUCE        azaltmak

3 -ABBREVIATE – SHORTEN                                                          kısaltmak

4 -ABDICATE – STEP DOWN                                                          resmen çekilmek

5 -ABDOMEN – BELLY                                                                       karın

6 -ABANDON – RELINQUISH – DESERT – FORSAKE – LEAVE                 terk etmek, bırakmak

7 -ABROAD – OVERSEAS                                                                 deniz aşırı, yurt dışı

8 -ABRUPT – SUDDEN                                                                      ani

9 -ABSORB – SOAK UP                                                                     emmek

10 -ABSTAIN – REFRAIN – AVOID                                                                sakınmak, kaçınmak

11 -ACCELERATE – EXPEDITE – SPEED UP – HASTEN                                hızlandırmak

12 -ACCEPT – RECEIVE                                                                     kabul etmek

13 -ACCOMPANY – ESCORT                                                            eşlik etmek

14 -ACCOMPLICE – ABETTOR                                                         suç ortağı

15 -ACCOMPLISH – SUCCEED – ACHIEVE                                     başarmak

16 -ACCOUNT FOR – EXPLAIN – MAKE UP                                   açıklamak, oluşturmak

17 -ACCUMULATE – BUILD UP – AMASS                                       biriktirmek

18 -ACQUIRE – OBTAIN – ATTAIN                                                              elde etmek, edinmek

19 -ADAGE – PROVERB                                                                      atasözü

20 -ADEPT – ADROID – TALENTED                                                               usta, yetenekli

21 -ADJUST – ADAPT                                                                       uyum göstermek

22 -ADVENTUROUSLY – DARINGLY                                                             gözü pek bir şekilde

23 -ADVERSARY – ENEMY – FOE                                                    düşman, hasım

24 -ADVOCATE – SUPPORT – FAVOR                                            taraftar olmak

25 -AFFLICTION – SORROW – ANGUISH – GRIEF – AGONY   acı, keder, ızdırap

26 -AFFLUENCE – PROSPERITY                                                     bolluk, bereket

27 -AGILE – NIMBLE                                                                        çevik, atak

28 -ALIKE – SIMILAR                                                                      benzer

29 -ALLEGATION – CLAIM                                                                             iddia, söylenti

30 -ALLOW – PERMIT                                                                       izin vermek

31 -ALTER – CHANGE – SHIFT                                                        değiştirmek

32 -ANALGESIC – PAINKILLER                                                      ağrı kesici

33 -ANNUAL – YEARLY                                                                     her yıl yapılan, senelik

34 -APPARENTLY – SEEMINGLY                                                    görünüşte

35 -APPLAUSE – CLAPPING                                                             alkış

36 -APPREHENSIVE – WORRIED – FEARFUL – CONCERNED    endişeli, korku içinde

37 -APPROXIMATELY – ROUGHLY                                                 yaklaşık, kabaca

38 -ARGUE – CLAIM                                                                          iddia etmek

39 -ARISE – EMERGE                                                                       ortaya çıkmak

40 -ARTISAN – CRAFTSMAN                                                         zanaatkâr, usta

41 -ASCEND – RISE – CLIMB                                                           tırmanmak, yükselmek

42 -ASSERTIVE – PUSHY                                                                iddiacı

43 -ASSIDIOUS – DILIGENT                                                        gayretli, çalışkan

44 -ASSIGN – APPOINT – ALLOCATE                                          atamak, tahsis etmek

45 –ASSUME – CONSIDER AS TRUE – TAKE FOR GRANTED – PRESUPPOSE – PRESUME farz etmek

46 -AT A PREMIUM – IN DEMAND                                                                çok aranılan, rağbette

47 -ATROCITY – PERSECUTION – CRUELTY                                               zulüm

48 -ATTIC – LOFT                                                                            tavan arası

49 -AUBERGINE – EGGPLANT                                                        patlıcan

50 -AUTOCRACY – DICTATORSHIP                                                              mutlakıyet, otokrasi

51 -AVERT INHIBIT – PRECLUDE – HIDER                                   engel olmak

52 -AWKWARD – CLUMSY                                                                               sakar

53 -BARTER – SWAP – EXCHANGE                                                 takas yapmak

54 -BASHFUL – SHY                                                                          utangaç

55 -BE COMPOSED OF – COMPRISE – CONSIST OF                                 oluşmak

56 -BECOME LARGER – EXPAND – SWELL – ENLARGE – DILATE             genişletmek

57 -BENEFICIARY – HEIR                                                                               varis

58 -BETRAY – SELL OUT                                                                  ele vermek

59 -BEWILDER – BAFFLE                                                                 afallatmak, şaşırtmak

60 -BIZARRE – UNCANNY – GROTESQUE – FREAK – PECULIAR             tuhaf, acayip

61 –BLOODY-  GORY                                                                          kanlı

62 -BOLD – BRAVE                                                                             cesur

63 -BOUND – CERTAIN                                                                    kesin

64 -BRAZEN – SHAMELESS                                                            utanmaz, yüzsüz

65 -BRIGAND – OUTLAW – BANDIT – THUG                                               haydut

66 -BRILLIANT – TERRIFIC – EXCELLENT – GORGEOUS         mükemmel

67 -BROOK – RIVULET                                                                     dere, çay

68 -BRUSH UP – DUST OFF                                                             pratik yapmak

69 -BURP – BELCH                                                                              geğirmek

70 -BURRY – EMBEDE – INTER                                                       gömmek

71 -CALM DOWN – COOL DOWN                                                    sakinleşmek

72 -CANDID – CUTE – SINCERE – CORDIAL – FRANK                               samimi, içten

73 -CANDOUR – FRANKNESS                                                         açık sözlülük

74 -CAPITULATE – SUBMIT – YIELD                                                            düşmana boyun eğmek

75 -CAPRICE – WHIM                                                                       kapris, geçici istek

76 -CAPSIZE – FLIP OVER – KEEL OVER                                       alabora olmak

77 -CAREFUL – CIRCUMSPECT – CAUTIOUS                                              tedbirli, dikkatli

78 -CARRY OUT – IMPLEMENT – CONDUCT                                idare etmek, yürütmek

79 -CATASTROPHE – DISASTER – CALAMITY – CATACLYSM                felaket

80 -CAVE – DEN                                                                                 mağara

81 -CHANGE – VARY – ALTER – MODIFY – SHIFT                       değiştirmek

82 -CHAOS – PANDEMONIUM                                                       karışıklık

83 -CHARLATAN – MOUNTEBANK                                                                şarlatan, dolandırıcı

84 -CHEAT – DEFRAUD                                                                    hile yapmak, aldatmak

85 -CHEERFUL – BLITHE                                                                  sevinçli

86 -CLAIM – CONTENTION – ALLEGATION  – ASSERTION – ARGUMENT iddia

87 -CLERGYMAN – MINISTER – REVEREND – PRIEST – MONK               rahip

88 -CLOWN – BUFFOON                                                                  palyaço

89 -COARSE – BOORISH – ABRUPT – BRUSQUE                         kaba, hoyrat

90 -COINCIDENTAL – FORTUITOUS                                           tesadüfî

91 -COLLUSION – DISCORD                                                           fikir ayrılığı, çatışma

92 -COMMENT ON – INTERPRET                                                  yorum yapmak

93 -COMMON(1) – WIDESPREAD – PREVALENT                          yaygın

94 -COMMON(2) – CUSTOMARY – FAMILIAR – ORDINARY     tanıdık, sıradan

95 -COMMONPLACE – ORDINARY – MEDIOCRE                         sıradan, alelade

96 -COMPANION – COMRADE                                                        yoldaş, sahabe

97 -COMPENSATE FOR – MAKE UP FOR                                       telefi etmek, tazminat

98 -COMPERATIVELY – RELATIVELY                                                           nispeten

99 -COMPETENCE – CAPABILITY                                                  yetenek, yeterlilik

100 –COMPLICATED-  CONFUSING – INTRICATE                    kafa karıştırıcı, karışık

 

Articles (a, an, the)

Articles (a, an, the)

● A/AN

A-an isimlerin önüne gelir ve onların bütün benzerleri içinden “ herhangi bir “ tanesi olduğunu belirtmeye yarar. Örneğin bir keçi sürüsünden hiç ayrım yapmadan bir tanesini seçelim. Bu seçtiğimiz keçi herhangi bir özelliği olmayan, bütün benzerleri içinden sadece herhangi biridir. Veya bir şey not almak için karşımızdan bir kalem istediğimizde, herhangi bir kalem istiyoruzdur. İngilizce’de isimleri kullanma ihtiyacı hissettiğimizde mutlaka onları genelleştiren ( herhangi bir anlamı veren ) bazı eklere ihtiyaç duyulur ve bu ekler İngilizce gramerinde “ Article ” diye adlandırılır.

► İsimler sessiz bir harf ile başlıyorsa önüne (a), sesli bir harf ile başlıyorsa (an) getirilir.

Examples;

– a pencil (bir kalem)

– a book (bir kitap)

– a teacher (bir öğretmen)

– an apple (bir elma)

– an engineer (bir mühendis)

– an inspector (bir müfettiş)

 “ a ve an “ sadece isimlerin önüne gelir, sıfat veya fiilerin önüne kesinlikle gelmez. Ayrıca a veya an gelen isimler mutlaka tekil olmalıdır, çoğul isimler article almaz.

– a house

– an animal

– a go (yanlış, çünkü go bir fiildir)

►  Sesli ve sessiz harf kavramı İngilizce’de kelimelerin yazılışı değil okunuşuyla ilgilidir. Örneğin “university” kelimesinin ilk harfi sesli olduğu halde okunuşu “yunivörsiti” şeklinde olduğu için başına a gelir. Veya “hour” kelimesinin ilk harfi sessiz olduğu halde “aır” şeklinde okunduğundan kelimenin başına an gelmesi gerekir.

–  a university

–  an hour

 İngilizce’de sayılamayan isimlerin önüne “a” veya “an” gelmez. İngilizce’deki sayılabilen ve sayılamıyan kelimelerin mantığı Türkçe’ye göre terstir. Örneğin Türkçe’de “bir bardak veya bir şişe su anlamında “bir su” diyebildiğimiz halde, İngilizce’de böyle bir kullanım yoktur.

– a water (bir su olmaz)

– a weather (bir hava olmaz)

 THE

A ve an article’larını anlatırken bir kalem örneğinden sözetmiştik. Bu örnek üzerinden şimdi de “the” article’ını anlamaya çalışalım. Masanın üzerinde bir sürü kalem olduğunu düşünün. Masanın hemen yanında oturan arkadaşımızdan bir kalem isteyeğiz. Eğer o anda amacımız sadece birşeyler yazmaksa, karşımızdaki insana Türkçe olarak şöyle deriz;

– Bir kalem verir misin? (Can you give me a pencil?)

Şimdi örneği biraz değiştirelim. Arkadaşınıza birkaç gün önce bir kalem ödünç verdiğinizi düşünün. Kalemi arkadaşınızdan nasıl istersiniz?

–  Bir kalem verir misin? (Can you give me a pencil?)

–  Kalemi verir misin? (Can you give me the pencil?)

İkinci cümlede “kalemi” ifadesi bize bu kalemin belirli bir kalem olduğu fikrini verir. Karşımızdaki kişi “kalemi” dediğinizde hemen ödünç aldığı kalem olduğunu anlar. İşte bu tür kelimelerin başına “the” gelir.

Kısaca bir pencere aç dediğimizde “a” veya “an” pencereyi aç dediğimizde ise “the” kullanılır.

The” “a” veya “an” gibi sayısal bir değere sahip değildir bu yüzden tekiller ve çoğullar ile kullanılabilir sadece onların bilinip bilinmediğinden bahseder.

– the book kitap

– the books kitaplar

– a book herhangi bir kitap

– a books kesinlikle olmaz

Şimdi birkaç örneği birarada görelim

– Bana bir kitap ver (Give me a book)

– Bana kitabı ver (Give me the book)

– Bir cam açarmısın? (Can you open a window?)

– Camı açar mısın? (Can you open the window?) 

The”nın kullanıldığı özel durumlar

 Doğada yalnızca bir tane olan isimlerin önünde kullanılır.

the sun (güneş)

the North pole (kuzey kutbu)

the South pole (güney kutbu)

the earth (dünya)

the world (dünya)

the moon (ay)

the sky (gökyüzü)

the air (hava)

the weather (hava)

the wind (rüzgar)

the rain (yağmur)

► Coğrafi isimlerin önünde kullanılır.

the Everest (dağlar)

the Nile (nehirler)

the Mediterrenian (denizler)

the Atlantic Ocean (okyanuslar)

the Bahamas (adalar)

 Özel isimler kesinlikle “the” almazlar. Ancak eğer ülkeler birleşik devletlerden oluşuyorsa “the” alabilir.

the John (yanlış)

the Mary (yanlış)

the Ankara (yanlış)

the England (yanlış)

the United States of America (doğru)

 Bilim dalları “the” almadan kullanılır.

Chemistry (kimya)

Economics (ekomomi)

Linguistics (dil bilimi)

 Yönle ilgili kelimeler “the” almazlar.

north (kuzey) 

south (güney)

west (batı) 

east (doğu)

 Oyunlar ve spor dalları “the” almazlar.

backgommon (tavla)

chess (satranç)

football (futbol)

basketball (basketbol)

 Müzik enstrümanları “the” ile kullanılır.

the piano 

the guitar

İngilizce Sıfatlar – Adjectives in English

İngilizce Sıfatlar – Adjectives in English

Old : Yaşlı / Eski / Yaşça Büyük

Young : Genç / Yaşça Küçük

Blissful : Çok Mutlu

Optimistic : İyimser

Pessimistic : Kötümser

Sad : Üzgün

Cheerful: Neşeli

Enjoyable : Eğlenceli

Funny :Komik / Eğlenceli

Sick : Hasta

Terrible : Korkunç / Berbat

Awful : Berbat / Korkunç

Cheap : Ucuz

Expensive : Pahalı

Handsome : Yakışıklı 

Ugly : Çirkin

İnteresting / İnterested : İlginç / İlgili

İntelligent : Zeki

Cute : Hoş / Çekici

Sweet : Tatlı / Hoş

Nice : Hoş

Lovely : Sevimli

Full : Dolu

Empty : Boş

Little : Az

Much : Çok (Sayılamayan Kelimelerle)

Many: Çok (Sayılabilen Kelimelerle)

Tall :Uzun

Short : Kısa

Long : uzun

Small : Küçük

Nasty : Pis

Dirty : Kirli

Naughty :Yaramaz (Çocuk)

Disaproving : Muhalefet

Dry : Kuru

Sunny : Güneşli

Rainy : Yağmurlu

Foggy: Sisli

Dull :Kapalı Hava

Snowy : Karlı

Wet : Nemli / Islak

Windy : Rüzgarlı

Cloudy: Bulutlu

Stupid : Aptal

Sleepy : Uykulu

Drunk : Sarhoş

Noisy : Gürültülü

Quiet : Sessiz

Crowded : Kalabalık

Thin : Zayıf / İnce

Thick : Kalın

Narrow : Dar

Large : Geniş

Agressive : Saldırgan

Rich : Zengin

Poor : Fakir / Güçsüz

Lazy : Tembel

Hardworking : Çalışkan

Light : Hafiif

Heavy : Ağır

Colourful : Renkli

Excited / Exciting : Heyecanlı / Heyecan Verici

Disgusted / Disgusting:İğrenmiş / İğrenç

Curious : Meraklı

Lovestruck : Karasevdalı

Agonized / Agonizing : Acı Çekmiş / Acı Verici

Apologetic : Pişman

Talented : Yetenekli

Afraid (Of) : Korkmuş

Eager : İstekli

Bored / Boring : Sıkılmış / Sıkıcı

Shy : Utangaç

Ashamed : Utanmış

Hot : Sıcak

Cool : Serin

Cold : Soğuk

Plump : Çok Şişman

Slow : Yavaş

Fast : Hızlı

Quick : Çabuk

Smug : Kendini Beğenmiş

Smart : Şık

Tidy : Düzenli

Pure : Saf

Skilful : Yetenekli

Doubtful : Şüpheli

Busy : Meşgul

Ordinary : Sıradan

Usual :Sıradan

Enourmous : Kocaman

Famous : Ünlü

Weak : Zayıf / Takatsiz

Dangerous : Tehlikeli

Harmful : Zararlı

Poisonous : Zehirli

İmportant : Önemli

Serious : Ciddi

Crazy : Çılgın

Polluted : Kirlenmiş / Kirli

Upset : Üzgün

Different : Farklı

Same : Aynı

Difficult : Zor

Powerful : Güçlü

Talkative : Geveze

 

İngilizce Meyve İsimleri

İngilizce Meyve İsimleri

 

Apple: elma

Appricot: şeftali

Banana: muz

Blackberry: böğürtlen

Cherry: kiraz

Grape: üzüm

Lemon: limon

Orange: portakal

Tangerine: mandalina

Sour cherry: vişne

Avacado: avokado

Pineapple: ananas

Currant: frenk üzümü

Grapefruit: greyfurt

Fig: incir

Plum: erik

Pear: armut

Wetermelon: karpuz

Melon: kavun

Apricot: kayısı

Kiwi: kivi

Mulberry: dut

Plum: erik

Raspberry: ahududu

Walnut: ceviz

Artichoke: enginar

Hazeknut:Fındık

Carrot: havuç

Coconut: hindistan cevizi

Chestnut: kestane

Apricot: zerdali

 

Animals in English- İngilizce Hayvanlar

Animals in English- İngilizce Hayvanlar

Ayı: bear

Arı: bee

Kuş: bird

Kelebek:butterfly

Kedi:cat

Tavuk:chicken

İnek: cow

Köpek: dog

Geyik: deer

Yunus: dolphin

Balık :fish

Sinek: fly

At:horse

Aslan: lion

Kurbağa: frog

Kirpi: hedgehog

Maymun: monkey

Sincap: squirrel

Yılan: snake

Örümcek: spider

Kaplumbağa: turtle

Yarasa: bat

Fox: tilki

Tavşan: rabbit

Köstebek: mole

Fare: mouse

Su samuru: otter

Gelincik: stoat

Kumru güvercin: dove

Ördek: duek

Atmaca: hawk

Baykuş: owl

Tavus kuşu: peafowl

Bülbül: robin

Serçe: sparrow

Karınca: ant

Dragonfly: yusufçuk

Yengeç: crab

Domuz: pig

İnek: cow

Zürafa: giraffe

Tiger: kaplan

Kurt: wolf

Geyik: deer

Fil: elephant

Antilop: antelope

Bit: louse

Boğa: bull

Bufalo: buffalo

Bukalemun: chameleon

Buldok: bulldog

Ceylan: gazelle

Civciv: chick

Çakal: jackal

Çita: cheetah

Dana: calf

Deve: camel

BE GOİNG TO -YAKIN GELECEK ZAMAN

BE GOİNG TO  -YAKIN GELECEK ZAMAN

 OLUMLU:

I + am going to + verb / he, she, it + is going to + verb / we, you, they + are going to + verb

ÖRNEĞİN:

I am going to drink a cup of coffee.           —–Ben bir fincan kahve içeceğim.

Be careful! You are going to fall.                —-Dikkat et! Düşeceksin.

He is going to play tennis at the weekend. —- O hafta sonu tenis oynayacak.

She is going to wait for you at the bus stop. —-O otobüs durağında seni bekleyecek.

Look at the clouds! It is going to rain.       ——-Bulutlara bak! Yağmur yağacak. 

We are going to walk in the park.           ———-Biz parkta gezeceğiz.

You are going to win the game.                ——– Oyunu kazanacaksın.

OLUMSUZ:

 I+ am not going to + verb / he,she,it + isn’t going to + verb

You, we, they + aren’t not going to + verb

ÖRNEĞİN:

I am not going to watch TV tonight.        —– Bu gece ben TV izlemiyeceğim.

You aren’t going to have shower.            ——Duş almayacaksın.

He isn’t going to come on time.               ——O vaktinge gelmeyecek.

It isn’t going to rain today.                      ——Bugün yağmur yağmayacak.

We aren’t going to work at the weekends. — Biz hafta sonu çalışmayacağız.

 

 SORU:

 Am I + going to + verb / Is + he, she, it + going to + verb ?

Are + we, you, they + going to + verb?

ÖRNEĞİN:

Am I going to fall down?           —— Ben düşecek miyim?

Are you going to sleep?           ——–Sen uyuyacak mısın?

Is he going to work late?         ——–Geç saatlere kadar çalışacak mı?

Is she going to have coffee?    ———O kahve alacak mı?

Is it going to rain this afternoon?—— Bu öğleden sonra yağmur yağacak mı?

Are we going to watch the TV tonight? ——Bu gece TV izleyecek miyiz?

Are you going to talk about the current events? —-Güncel olaylar hakkında sohbet konuşacak mısınız?

Are they going to have dinner in the restaurant?—– Onlar akşam yemeğini restorantta mı yiyecekler?

OLUMSUZ SORU:

Aren’t I + going to + verb / Is + he, she, it + going to + verb ?

Aren’t + we, you, they + going to + verb?

BE GOING TO İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER:

Aren’t you going to have a rest?  —– Sen dinlenmeyecek misin?

Isn’t he going to watch the match?—– O maçı izlemeyecek mi?

Isn’t she going to drink coffee?——– O kahve içmeyecek mi?

Isn’t it going to snow?——— Kar yağmayacak mı?

Aren’t we going to do shopping?—— Alışveriş yapmayacak mıyız? 

Aren’t you going to wait for your friends?—- Arkadaşlarınızı beklemeyecek misiniz?

Aren’t they going to wash the dishes?——- Onlar bulaşıkları yıkamayacaklar mı?

İngilizce Renkler, Aylar, Ailenin Üyeleri

İNGİLİZCE RENKLER VE ANLAMLARI

Blue (Mavi)

Green (Yeşil)

Yellow (Sarı)

Black (Siyah)

White (Beyaz)

Brown (Kahverengi)

Orange (Portakal Rengi)

Purple (Mor)

Pink (Pembe)

Gold (Altın Sarısı)

Gray (Gri)

Silver (Gümüş)

Peach (Şeftali Rengi)

Olive (Zeytin Yeşili)

İngilizce Aylar

Türkçe Anlamı

Aylar

Türkçe Anlamı

January

Ocak

July

Temmuz

February

Şubat

August

Ağustos

March

Mart

September

Eylül

April

Nisan

October

Ekim

May

Mayıs

November

Kasım

June

Haziran

December

Aralık

 

Mevsimler

Türkçe Anlamı

Spring

İlkbahar

Summer

Yaz

Autumn

Sonbahar

Winter

Kış

İngilizce Günler

Türkçesi

Sunday

Pazar

Monday

Pazartesi

Tuesday

Salı

Wednesday

Çarşamba

Thursday

Perşembe

Friday

Cuma

Saturday

Cumartesi

aunt-hala, teyze

granddaughter-kız torun

nephew-erkek yeğen

brother-erkek kardeş

grandfather-dede

niece-kız yeğen

children-çocuk

grandmother-büyükanne

parents-anne,baba

cousin-kuzen

grandparents-dede,nine

sister-kız kardeş

daughter-kız evlat

grandson-erkek torun

son-erkek evlat

father-baba

husband-koca

uncle-amca,dayı

grandchildren-torunlar

mother-anne

wife-eş

İngilizce yön tarifi

İNGİLİZCE YÖN TARİFİ


Go straight ahead and turn right:

Go straight ahead and turn left

At the end of the street

The school is opposite the mosque.

The mosque is opposite the school.

The gym is opposite the school.

The school is opposite the gym.

Veli’s house is at the corner.

Ali’s house is next to Veli’s house.

Veli’s house is next to Ali’s house.

1- Walk along the Köroğlu street, go straight ahead

2- Turn right into the Katip street

3- Walk past the mosque

4- The car park is next to the baker.

1- Walk along the Köroğlu street, go straight ahead

2- Turn right into the Katip street

3- Walk past the mosque

4- The car park is behind the café

1- Walk along the Köroğlu street, go straight ahead

2- Turn right into the Katip street

3- Walk past the mosque

4- My house is on the right in front of the hotel.

Postaneye gideceğinizi farz edelim.

1) İlk örnekte cadde isimlerini vererek tarif ettim. Sokakta bulunduğumuzda genelde sadece yön işaretlerini kullanarak tarif ederiz. İkinci örnekte bu tür bir tarif var.

Post House is on the Kennedy Street, : Postahane Kenneyd caddesinde

Follow the Jacobs street to the North, : Kuzeye doğru Jacobs caddesiniz zileyin

On the second Crossroad take left : İkinci kavşakta sola dönün

Go for 200 Meter and you will see : 200 metre gittikten sonra sağ tarafta göreceksiniz.

the post on the right

2) Follow this street until the Traffic Light : Trafik lambasına kadar bu caddeyi takip edin.

Turn to right on the Light and go straight for 100 Meter : Lambada sağa dönün ve 100 metre doğru gidin.

You will see the Post House on left : Postahaneyi sol tarafta göreceksiniz.

Yol tariflerinde kullanılabilecek bazı deyimler:

Go Straight : Doğru git

Turn to Left/Right : Sola/Sağa Dön

Turn to left on the second Crossroads : İkinci kavşakta sola dön

Walk 200 Meters: 200 Metre yürü

Take the third right : Üçüncü yoldan sağa dön

It is opposite to Cinema : Sinemanın karşısında

It is behind the Bank: Bankanın arkasında

Go Through the Tunnel: Tünelin içinden geç

Go Under the Bridge : Köprünün altından geç

Take İstanbul Train : İstanbul trenine bin

Take the buss number 101 : 101 numaralı otobüse bin

The Artikelinin Kullanımı

THE NIN KULLANIMI

The = that. Eski İngilizce metinlerde the diye bir kelimeye rastlanmıyor. Ama onun kullanılmasını beklediğimiz yerlerde that kullanılıyor.

That, işaret sıfatı gibi kullanılan bir kelimedir. Mesela;

A man = bir adam (herhangi bir adam).

That man = o adam (belli bir adam).

Daha iyi anlamak için lütfen aşağıdaki örnekleri dikkatle inceleyiniz;

I saw a man =Bir adam gördüm

I saw that man = O adamı gördüm.

A man wanted to see you = Bir adam seni görmek istedi

That man wanted to see you = O adam seni görmek istedi.

Yukarıdaki cümlelerde that kullandığımız yerlerde theda kullanabiliriz.

I saw that man = I saw the man.

That man wanted to see you = The man wanted to see you.

The ne demek sorusunun cevabı işte budur. The, anlamsız bir kelime değildir.

Filmlerin sonunda çıkan The End ifadesi, That End şeklinde yorumlanırsa anlamı daha iyi kavranır. Bu, herhangi bir son değildir; bu, izlemekte olduğumuz filmin sonudur. O sondur.

Örnekler:

There are 100.000 people in the city = Şehirde 10.000 insan var.

Burada bahsedilen şehir belli bir şehirdir. Ya da bu konuşmanın öncesi vardır, mesela;

How many people are there in this city? (Bu şehirde kaç kişi var) gibi bir soruya verilen bir cevaptır; ya da içinde bulunulan şehirden bahsediliyordur. Kısacası konuşulan kişi hangi şehirden bahsedildiğini kesin olarak biliyordur.

The house has been sold = Ev satıldı

Satılan ev belli bir evdir. Konuşulan kişi konuşanın tam olarak hangi evden bahsettiğini biliyordur.

The man phoned you = Adam seni aradı.

Hangi adam? O adam. Hani daha önce bahsetmiştin ya, hani seni aramasını bekliyordun ya, işte o adam. Yani herhangi bir adam değil.

A man phoned you = Adamın biri seni aradı.

Hangi adam? Herhangi bir adam. Adamın biri işte. Adı da şuydu.

A /an ifadesini biz kendi dilimizde kullanıyoruz. Herhangi bir adamdan bahsediyorsak bir adam diyoruz. Bugün bir adam seni sordu dendiğinde bunun herhangi bir adam olduğunu biliyoruz. Bana bir çare söyle dendiğinde kastedilenin herhangi bir çare olduğunu anlıyoruz.

Ancak bizim dilimizde thekelimesinin birebir karşılığı yok.

The woman was fat cümlesini biz kendi dilimizde nasıl anlatıyoruz?

Woman = Kadın

Was fat = şişmandı

Peki the kelimesi nereye gitti?

Kayboldu! Evet, kayboldu çünkü biz belli bir şeyden / kimseden bahsediyorsak bunu o kelimenin başında bir kullanmayarak anlatırız. Bir başka deyişle, biz Türkçe’de herhangi bir şeyden bahsediyorsak bir kullanırız, belli bir şeyden bahsediyorsak bir kullanmayız.

Şimdi thekullanılan bazı ifadeleri Türkçe’de nasıl anlattığımıza bakalım:

The questions were difficult = Sorular zordu.

The child is very clever = Çocuk çok zeki.

The house is empty = Ev boş.

The water is dirty = Su kirli.

The man spoke in French = Adam Fransızca konuştu.

Örneklerde görüldüğü gibi söz konusu şey /kimse belli bir şey ya da kimseyse İngilizce’de the kullanıyoruz, Türkçe’de hiçbir şey kullanmıyoruz. Kelimenin başında bir yoksa bunun belli bir şey / kimse olduğunu anlıyoruz. Bizimki daha pratik değil mi?

İngilizce’de the hem tekil hemde çoğul isim veya öbekler için kullanılabiliyor. Ancak kullanımdaki önemli esas, bilinen bir şey adına konuşmamız; konuşmacıların o isimden haberdar olması veya parçada daha önce belirtilmiş olmasıdır. Bunun ne demek olduğunu birkaç örnekle anlatalım.

 • The dog that bit me ran away.” mahalledeyim ve bir arkadaşımı gördüm, ona köpekten bahsedeceğim. Bunu the kullanarak yapacağım, çünkü bahsedeceğim köpek herhangi bir köpek değil, beni ısıran köpek.
 • “I was happy to see the policeman who saved my cat!” Bir polis bana yardım ediyor ve kedimi kurtarıyor. O polisi ben cümlede açıklıyorum. İsmini bilip bilmemem önemli değil, ancak onunla ilgili bir bilgiye sahibim. O herhangi bir polis değil ki “a” kullanalım; o benim kedimi kurtaran polis.

Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler

A/an yalnızca sayılabilen tekil isimler için kullanılabilir. The ise sayılamayan isimler ile kullanılır.

 • I need a bottle of wine.
 • I need a new glass of milk.
 • “He spilled the milk all over the floor” (bildiğimiz bir süt, örneğin o gün erkenden aldığımız süt.) ya da “He spilled milk all over the floor” (herhangi bir süt)                                                                                                                                           ÖRNEKLER   
 •  
 • The house is old(ev eskidir.)(bilinen bizce belli olan sözü geçmiş olan ev)
 • The shoe is big.(ayakkabı büyüktür.)
 • The doctor is young.(doktor gençtir.)
 • The man is a teacher.(Adam öğretmendir.)
 • The car is old.(otomobil eskidir.)
 • The door is open.(kapı açıktır.)
 • The window is shut(pencere kapalıdır.)
 • The boy is a student.(çocuk öğrencidir)
 • The boys are students.(erkek çocuklar öğrencidirler)
 • The girl is a nurse(kız bir hemşiredir.)
 • The girls are nurses.(kızlar hemşiredirler)
 • The man is a doctor(Adam bir doktordur.)
 • The men are doctors.(adamlar doktordurlar)
 • The women is fat(kadın şişmandır)
 • The boys are thin(Çocuklar zayıftırlar)
 • The plates are white(tabaklar beyazdır.)
 • The boat is black.(kayık siyahtır.)
 • The tin man is here(zayıf adam buradadır.)
 • The fat man ie there.(şişman adam oradadır.)
 • The ile belirtilen bir ismin önünde sıfat sözcüğü de olabilir.Bu durumda sıfat the ile ismin arasına girer.
 • The young girls are nurses. 

  The old man is a doctor)

 • The long knife is here.
 • what colour are the small plates?
 • Şimdiye kadar verdiğimiz örneklerde okunuşunun “dı” olduğunu gördüğümüz the sözcüğü sesli bir harfle başlayan sözcüklerin önünde (di) şeklinde okunur.Bunu yukardaThe old man is a doctor.” cümlesinde görüyüruz.
 • The oranges are yellow
 • The apples are there
 • Biz Türkler için a, an ve thenın kullanımının biraz zor olması Türkçemizde böyle bir kullanımın ayrıntılı bir şekilde olmayışındandır. A, an ve the isimlerden evvel kullanılır. İngilizcede cümle içerisinde isimler normalde başında bir belirteç olmaksızın yanlız başlarına kullanılmazlar.
 • Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, benim, senin, onun, biraz, birçok ve benzeri gibi belirteçlerle kullanılmak zorundadırlar. Bizim için asıl zor olan dilimizde olmayan ama İngilizcede mutlaka kullanılması gereken ifade şeklidir.
 • Mesela biz dilimizde “Ben öğretmenim” deriz, ama İngilizcede bu cümlenin tam kelime karşılığıyla “Ben bir öğretmenim” olması lazımdır.“Soba aldım” demek istiyorsunuz “Ben bir soba aldım” demek zorundasınız.
 • “Talebeler hergün ders çalışırlar, oyun oynarlar, sonra dağılırlar ” cümlesinde mutlaka belirtmeniz gereken hususlar şunlardır:
 • “Talebeler” genelden bahsedilen bütün talebeler mi yoksa belirli bir okula, köye veya şehre ait talebeler midir, bunun belirlenmesi gerekmektedir. “Oyun” tek oyun mudur yoksa oyunlar mıdır, bunun da belirlenmesi icap etmektedir.
 • “A” ve “an” sadece sayılabilen isimlerden önce,theise hem sayılabilen ve hem de sayılamayan isimlerden önce kullanılır.Sayılabilen isimler telaffuzlarına göre sesli harfle başlıyorsa kendilerinden önce “an”, sesiz harfle başlıyorsa a gelir. İsimlerin tekil olmaları gerekmektedir.

Do- Does Konu Anlatımı

DO DOES KONUSU

 • Geniş zaman (genelde do-does olarak bilinir ) ile ilgili açıklamaları ” Elementary ” bölümünde ayrıntılı olarak bulabilirsiniz. Biz bu dersimizde ise pratik anlamda geniş zamanı nasıl kullanacağımızı örneklerle vereceğiz.
 • Alışkanlıkların anlatıldığızamanolarakdatarifedebileceğimizbuzamanileilgilişusorularabakalım ;
 • 1 Do you like your job ? / İşini seviyor musun ?

  2 Where do you work ? / Nerede çalışıyorsun ?

  3 Do you earn a lot of money in your work ? / İşinde çok para kazanıyor musun ?

  4 How do you relax after work ? / İşten sonra nasıl rahatlıyorsun / dinleniyorsun ?

  5 How many hours do you work in a day ? / Günde kaç saat çalışıyorsun ?

  6 What don’t you like about your job ? / İşinde neyi sevmiyorsun ?

  7 What does she / he do ? / O ne iş yapar ?

  8 What do you do ? / Sen ne iş yaparsın ? / Ne yapıyorsun ?

 • a ” Of course. I love my job. I have a lot of excitement and imagination in my job.”

  b ” It is so tiring and stressful when you overwork till night. ”

  c ” It changes. I earn 3000 Dolar per month.When you work extra hours, you will be paid about 4000 dolar.”

  d ” He is an architect ”

  e ” I play soccer with my friends I also play guitar.”

  f ” I work in an office for a French Holding Company.”

  g ” I am a research assistant at a university.”

  h ” I work 8 hours in a day”

Görüldüğü gibi sorular, hedefteki kişinin genel anlamda neler yaptığını anlamak üzere do ve does kullanarak sorulmuş

 Mesela ” What do you do ” sorusuna birkaç farklı şekilde cevap verilebilir ;

1 I am a research assistant at a university.

2 I’m an engineer.

3 I work in shopping mall

4 I am at school

” What does he-she do?” sorusuna da ;

1 He is an actor

2 She is a musician

3 She is a nurse

4 He works at school. He is a teacher

5 He’s a journalist.

Karşıdaki kişinin nerede ( Where ) çalıştığını birkaç farkı şekilde soralım ;

Do you work ………?

a in an office

b in a company

c in a hospital

d inside

e outside

f at school

g at home

He came to the meeting, didn?t he? (O toplantıya geldi, değil mi?)

She doesn?t study, does she? (O çalışmıyor, değil mi?)

Soru takılarında daima şahıs zamirleri kullanılır.

The workers work hard, don?t they? (İşçiler sıkı çalışıyor, değil mi?)

(?Don?t the workers? değil de ?don?t they? denir.)

Everybody was ill, weren?t they? (Herkes hastaydı, değil mi?)

(Every, no türevlerinde fiil tekil çekilir. (Çünkü bunların zamirleri belgisiz zamirlerdir ve belgisiz zamirlerin fiilleri tekil çekilir.) Ama özne çoğul olacağından soru takılarını oluşturulurken zamir olarak ?they? kullanılır. ?They? kullanımı da yardımcı fiili çoğul ister. Bu nedenle yukarıdaki cümlede ?weren?t they? kullanılmıştır.)

No money was spent, was it? (Para harcanmadı, değil mi?)

They can hardly run, can they? (Onlar pek koşamıyorlar, değil mi?)

I am rich, aren’t I? (Ben zenginim, değil mi?)

(Normalde cümlenin yardımcı fiili ?am? olduğu halde “amn’t” yardımcı fiili bulunmadığından “aren’t” kullanılır.)

She used to swim everyday, didn’t she? (O her gün yüzerdi, değil mi?)

(“used to” ifadesinden sonra ?did? veya ?didn’t? kullanılır.)

 Geniş zamanın yardımcı fiiller do ve does ‘dır.Do, I/You/We/They ile, Does ise He/She/It ile kullanlır. Olumlu cümlelerde yardımcı fiil kullanılmaz. 3. şahıslarda fiil -s eki alır. (bkz. ingilizce -s eki alma kuralları)Soru ve olumsuz cümlelerde yardımcı fiil kullanılır.

İngilizce Geniş Zaman Kullanımı

Sürekli doğru olan ifadeleri söylerken geniş zaman kullanırız:

The sun rises in the east.

(Güneş doğuda doğar.)

 

My parenst live near Denver.

(Ailem Denver’ın yakınında yaşıyor.)

 

Alışkanlıklardan, sürekli olan olaylardan bahsederken geniş zaman kullanılır: Ahmet plays golf every Saturday.

(Ahmet her cumartesi golf oynar.)

Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyelim:

Peter always gets up late on Saturday.

(Peter Cumartesileri her zaman geç kalkar.)

My mother often speaks French at home.

(Annem evde sık sık Fransızca konuşur.)

My father watches TV most evenings.

(Babam çoğu akşam TV seyreder.)

(bkz. ingilizce -s eki alma kuralları)

İngilizce Geniş Zaman Soru Cümleleri

Geniş zamanda soru cümlesi oluştururken Do/Does başa gelir:

Olumlu CümleSoru CümlesiI know.Do I know? You think.Do you think? He likes.Does he like? She remembers.Does she remember? It helps.Does it help? We want.Do we want? They understand.Do they understand?

Görüldüğü gibi geniş zamanda soru cümlesi oluşturmak için yapmamız gereken

Do ve Does yardımcı fillerini başa getirmek olur.

 

do you like milk?

-yes I like milk

do you have a pet

-I have a pet

does she go to school

-yes,she does.                                                                                     ÖRNEKLER

peter doesn’t enjoy getting up early

do you like playing football

selim doesn’t like swimming

mark doesn’t love classical music

she doesn’t like watching films.

ali doesn’t enjoy football

do you like computer games

does emre like playing volleyball

sue doesn’t like eating ice cream.