Category «Türkçe»

Türk Edebiyatından ilkler

Türk Edebiyatından ilkler *İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi /1859 *İlk yerli roman : Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat *Batılı tekniğine uygun kusursuz ilk roman : Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı memnu *İlk çeviri roman : Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859 *İlk köy romanı : Nabizade Nazım / Karabibik *İlk psikolojik roman: …

Edatlar İlgeçler

  EDATLAR  (İLGEÇLER) Tek  başına  bir  anlam taşımayan , ancak kendinden önceki sözcükle birlikte kullanıldığında belirli bir anlamı olan sözcüklerdir.Edatlar çekim eki alırsa adlaşırlar. En çok kullanılan edatlar şunlardır: Gibi: Benzetme ilgisiyle ismi nitelerse sıfat öbeği, fiili nitelerse zarf öbeği kurar. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendi. (sıfat) Dev gibi dalgalar sahile …

Cümlenin Öğeleri

Cümlenin Öğeleri Kelimelerin cümledeki görevlerine cümlenin öğeleri denir. Bir cümlede üç çeşit öğe bulunur. 1. Yüklem: Cümlede yapılan işi, oluşu ya da eylemi bildiren kelimeye yüklem denir. Yüklem cümlenin temel öğelerinden biridir. Genellikle cümlenin sonunda bulunur. Annen sofrayı kurmaya hazırlandır (hazırlandı yüklem) Cümlede Yüklemi Bulma Kuralı: Cümlede fiil veya ek fiil olan kelime ya da …

Ahmet Taner Kışlalı (1939 – 1999)

AHMET TANER KIŞLALI (1939 – 1999) Ahmet Taner Kışlalı, Tokat`ın Zile ilçesinde 10 Temmuz 1939’da doğdu. Kışlalı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi`ni bitirdikten sonra 1962-63 yılları arasında Yenigün Gazetesi’nde yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1968-72 yılları arasında öğretim görevlisi olan Ahmet Taner Kışlalı, 1967 Paris Hukuk Fakültesi’nde doktorasını yaptı. 1988 yılında da profesör olan Ahmet Taner …

Ahmet Haşim (1885- )

AHMET HAŞİM (1885 – ) Ahmet Haşim’in doğum tarihi münakaşalıdır. çoğunlukça uzlaşılan tarih hicri 1301’dir. Bu, miladi 1885-86 yıllarına karşılık gelir. Demek ki 110 yıl kadar önce dünyaya gelmiştir. Yalnız, Bağdat’ta doğduğunu kesin biliyoruz. Babası, çeşitli yerlerde mutasarrıflık (sancak yöneticiliği) yapmış Arif Hikmet Bey, annesi Sara hanımdır. Haşim’in yaradılışını, bütün özel yaşamını ve edebi kişiliğini …

Ahmet Hamdi Tanpınar (1901 – 1962 )

AHMET HAMDİ TANPINAR (1901 – 1962 ) İstanbul’da doğdu. İstanbul Edebiyat Fakültesi’ni bitirdikten sonra, çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. Güzel Sanatlar Akademisi’nde sanat ve estetik tarihi dersleri verdi. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne profesör olarak atandı. Maraş milletvekili olarak parlamentoya girdi. 1962’de İstanbul’da öldü. “Denebilir ki, Haşim’in şairliği, dili zamana uyarak daha sadeleşmiş, Haşim’e …

TÜRKÇENİN ANA DİL OLARAK KONUŞULDUĞU ÜLKELER

TÜRKÇENİN ANA DİL OLARAK KONUŞULDUĞU ÜLKELER Türkçe, Ural Altay dil ailesi içerisinde Türk dil ailesinin Oğuz Grubu’na mensup lehçedir. Anadolu, Kıbrıs, Balkanlar ve Orta Avrupa’da geniş yayılım alanı bulmuş olup, Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Makedonya ve Kosova’nın resmî dilidir. Sınıflandırma Türkçe; Gagavuzca, Horasan Türkçesi ve Osmanlıca ve birkaç lehçe …

Yunus Emre'nin Eserlerinden bazıları

Yunus Emre’nin Eserlerinden bazıları: 1 Biz kimseye kin tutmayız Ağyar dahi dosttur bize Kanda ıssızlık var ise Mahalle-vü şardır bize Adımız miskindir bizim Düşmanımız kindir bizim Biz kimseye kin tutmayız Kamu alem birdir bize Vatan bize cennetdürür Yoldaşımız Hak’dürür Haktan yana yönilecek Başka yollar dardır bize Dünya bir avrattır karı Yoldan iltir niceleri Sürün gitsin …

Zarf

ZARF(BELİRTEÇ)   Eylemlerin,eylemsilerin ve sıfatların anlamlarını kuvvetlendirerek belirgin hale getiren sözcüklere "zarf"denir.Zarflar, kendi türünden sözcüklerin de derecelerini belirtir. Zarflar,sözcükleri açıkladıkları anlamlara göre türlere ayrılır.   1)Hal (durum) Zarfı:Eylemin nasıl yapıldığını ve ne durumda olduğunu belirten zarftır.Durum zarfları,eyleme sorulan "nasıl"sorusunun cevabıdır.   ÖRNEK: Kapıyı yavas kapayın. İçeriye usulca girmelisin. Herkes dersi dikkatle dinliyor.   2)Zaman Zarfı:Eylemleri …

Zamir

ZAMİR *isimlerin yerini geçici olarak tutansözcüklere denir.Zamirler 2 grupta incelenir. 1)SÖZCÜK DURUMUNDAKİ ZAMİRLER a)Kişi Zamirleri: İnsan isimlerinin yerini gecici olarak tutan zamirlerdir.Asıl kişi zamirleri “ ben, sen, o, biz,siz, onlar”dır.Hal eklerini alabilirler. Bunu ancak ben yaparım. Yarın onlara da uğrayacağız. Siz nerede oturuyorsunuz?   NOT: Ben-e………..bana(hal eki alınca kök değişikliğine uğramıştır.) *Kendi dönüşlülük zamiri: Dönüşlülük …

İsimler

İSİMLER *Varlıklara ad olan sözcüklere denir. 1)VARLIKLARIN OLUŞLARINA GÖRE İSİMLER a)Somut İsimler: Duyu organlarımızla algılayabildiğimiz varlık isimleridir. ÖRNEK: çeket, kalem, dolap, ağaç, kitap, televizyon… b) Soyut İsimler: Varlığını hissettiğimiz ya da varlığına inandığımız varlık ve ya varlık adlarına denir. ÖRNEK: keder, açlık, güzellik, tanrı, melek… 2)VARLIKLARA VERİLİŞLERİNE GÖRE İSİMLER a)Özel İsim: Dünyada yalnız bir varlığı …

Tamlama Ekleri

TAMALAMA EKLERİ *İsim tamlamalarında kullanılır.Türkçe tamlamalarda birinci sözcük tamlayan, ikinci sözcük tamlanandır.Tamlayan durumundaki sözcüğün üzerine “-ın, -in,- un, -ün, -nın, -nin, -nun, -nün” eklerinden biri getirilir. Tamlanan durumundaki sözcüğün üzerine ise “-ı, -i, -u, -ü, -sı, -si, -su, -sü” eklerinden biri getirilir. A)BELİRTİLİ İSİM TAMLAMASI:Tamlayan ve tamlanan durumundaki isimlerin ek aldığı isim tamlamasıdır. ÖRNEK: mağaranın …

Fiil Çatıları

FİİL ÇATILARI 1)ÖZNESİNE GÖRE FİİL ÇATILARI a)Etken fiiller: Öznesi belli olan fiillerdir. Özne ya doğrudan verilir ya da gizli özne olarak verilir. *Bu konuyu bilmiyormuş. (Burda gizli özne var. Kim bilmiyormuş diye soruyoruz.o YÜKLEM cevabını alıyoruz.) *Ayşe ikinci derse girmemiş. ÖZNE YÜKLEM b)Edilgen fiiller: Fiilden yapım eki “-l, -n” kullanılarak yapılır. Cümlenin gerçek öznesi belli …

Hal ekleri

HAL EKLERİ Cümlede herhangi bir anlam değişikliği meydana getirmeyen eklerdir. a) “i” hali (Belirtme durumu eki): Yüklemin belirttiği varlığı ifade ederken kullanılan ektir. Yükleme sorulan NEYİ, KİMİ, NEREYİ, sorularının cevabı olan yerlerde görülür. ÖRNEK: Arabayı henüz yıkamamışlar. (Yükleme neyi sorusunu sorduk.) “i” hal eki YÜKLEM   -Toplantıya Ayşeyi çağırmamış.(Yükleme kimi sorusunu sorduk.) YÜKLEM   NOT: …

Sıfatlar

SIFATLAR(ÖNAD) *İsimleri renk,biçim,durum yönüyle niteleyen;sırası,sayısı,yeri yönüyle belirten sözcüklere sıfat denir.Sıfatlar isimlerden önce gelir. A.NİTELEME SIFATLARI:İsimlerin şeklini,durumunu,niteliğini gösteren sıfatlara “niteleme sıfatı”denir.Niteleme sıfatlarıisme sorulan “nasıl”sorusunun cevabıdır. ÖRNEK:yeşil göz , uzun saç , kirli gömlek… B.BELİRTME SIFATLARI:İsimleri sayı, işaret ve belgisizlik gibi yönlerden belirten sıfatlara “belirtme sıfatı”denir.4’e ayrılır. 1.İşaret sıfatı:İsimleri,işaret yoluyla belirten sıfattır. ÖRNEK: bu ev , şu …

Fiilde yapı

FİİLDE YAPI 1)BASİT FİİLLER: Kök durumunda bulunan, yapım eki almamış fiillerdir. Bu fiillerin üzerine çekim eki gelebilir. ÖRNEK: geliyoruz (gel- basit bir fiildir. -yor şimdiki zaman eki, -uz ekide kişi bildiren ektir.) 2)TÜREMİŞ FİİLLER: Yapısında en az bir yapım eki bulunan fiillerdir. ÖRNEK: tutturmuşsun ( tutmak tan tutturmak olmuştur. Bu yüzden türemiş bir fiilldir.) 3)BİLEŞİK …

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet’ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetln imkân ve …