Aktif Katılım ve Gösteri Yolu ile Öğrenme

 

AKTİF KATILIM VE GÖSTERİ YOLU İLE ÖĞRENME


21. yüzyılda bireylere nitelik ve kişilik kazandıran okulların, öğrenmeyi, problem çözmeyi, yaşam güçlüklerini gidermeyi öğreten kurumlar olarak yeniden yapılandırılmaları gerekmektedir. Eğitim amaçlarının beklenen düzeyde gerçekleştirilerek okulun işlevsel bir eğitim merkezi olabilmesi için, kendine özgü koşulların varlığı gerekir. Öncelikle, öğrenme sürecinin gerçek bir yaşantıya dönüştürülmesi ve öğrencinin öğretmenle birlikte aktif olması, araştırma, inceleme ve sorgulama yaparak düşünme becerisi kazanması önem taşımaktadır.


Bu kapsamda diyebiliriz ki; okullar eğitim yaşantıları merkezidir. Öğrenme süreci bireyselleştirilerek çok boyutlu bir yaşantıya dönüştürülmedikçe öğrencileri geleceğe hazırlamada istenen başarı elde edilemez. Okullar; geleceğin dünyasında etkin rol alacak bireylere, yaptıklarını, duyduklarını, okuduklarını ve öğrendiklerini hafızalarında saklayıp yeri gelince eksiksiz ve katıksız olarak yineledikleri yani beynin sadece hatırlama fonksiyonuna ağırlık veren bir eğitim sunmak yerine özgür ve yaratıcı zekayı ortaya çıkaran, öğrenen, düşünen, sorumluluk alan, üreten bireyler yetiştirme işlevini üstlenmelidir.
Günümüzde öğrencilerimizin duygusal eğitimini şansa bırakıyoruz ve bunun sonuçları çok yıkıcı olabiliyor. Çözümlerden biri, okulların öğrenciyi sınıfta bir bütün olarak aklı ve kalbi birleştirerek nasıl eğitilebileceğine dair bir vizyon geliştirmektir.
Bu vizyon kapsamında öğrenci katılımını artırmak için okullarda neler yapabiliriz sorusunun yanıtları üzerinde son yıllarda artan bir tartışma söz konusudur. Öğrenme stratejilerinin değiştirilmesi de demokratik eğitim açısından asıl amaçlardan biri olarak öne çıkmaktadır.


İşte bu noktada, Milli Eğitim Bakanlığı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yakından takip ettiği ve Avrupa Konseyi üyelerince 1997 yılında uygulamaya konulan Demokratik Yurttaşlık Eğitimi Projesi toplumsal yaşamdaki karar alma süreçlerinde etkin, sorumlu, katılımcı, özgür düşünen bireylerin yetiştirilmesini ve demokratik yurttaşlık bilincinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.
Yeni oluşturulan bu sistematik içinde en önemli ayaklardan biri ise tarih eğitimi politikalarının değişmesidir. Artık, demokratik bir toplumda bir arada yaşamayı öğrenmeyi, saldırgan milliyetçilikle, ırkçılıkla ve hoşgörüsüzlükle savaşmayı ve şiddet ile aşırı düşünce ve davranışı ortadan kaldırmayı amaçlayan eğitim yaklaşımlarını ve öğretim yöntemlerini belirmektedir. Aşağıda belirtilen temel yeterliliklerin kazanımı bu amaçlara ulaşmada yardımcı olacaktır. Bunlar;
– Şiddete dayalı olmayan bir tarzda çatışmaları ortaya koyma,
– Kendi bakış açısını savunmak için tartışma,
– Diğer insanların argümanlarını dinleme, anlama ve yorumlama,
– Farklılıkları tanıma ve kabul etme,
– Seçimler yapma, alternatifleri dikkate alma ve etik analize tabi tutma,
– Sorumlulukları birlikte omuzlama,
– Başkalarıyla yapıcı, saldırgan olmayan ilişkiler kurma yeterlilikleridir.

Bu noktada 21.yüzyılda demokratik bir tarih eğitiminin amaçlanmasındaki amaç özellikle de hassas ve tartışmalı konularda, öğrencilerde, (çoğul-perspektiflilik temelinde açık-görüşlü tartışmalar, diyalog ve tarihsel kanıtların araştırılması yoluyla) bilgiyi eleştirel ve sorumlu bir biçimde analiz etme ve yorumlama gibi entelektüel yeteneklerin gelişmesine olanak vermek olmalıdır.

Görüş Geliştirme Tekniği:
Altı nokta tekniğinden farklı olarak bu teknik tüm öğrencilerin küçük gruplarla değil tüm bir kısım halinde yani büyük grup olarak katıldıkları bir çalışmadır. Bu teknik, oturarak değil ayakta icra edilmektedir. İlk önce kısıma birbiriyle ilintili birden çok tartışma konusu(önerme, küçük bir öykü gibi…) belirlenmekte, seçilen konuların tartışmaya açık konular olmasına dikkat edilmektedir. 5 adet ana dağılım kesinlikle katılıyorum, kesinlikle katılmıyorum, katılıyorum, katılmıyorum ve fikrim yok şeklinde belirlenmekte, 5 adet ana dağılımı tablo şeklinde kısımın çeşitli yerlere yapıştırılmakta, bütün kısımın, kendi görüşlerini tablo altında yer alarak konumlandırmaları istenmektedir. Öğrencilerin bulundukları noktada neden durduklarını açıklamaları, birbirlerini dinlemeleri ve ikna etmeye çalışmaları izlenmektedir. Öğrencilere arkadaşlarının açıklamalarından etkilenip etkilenmediklerini sorulurken, ikna olanların yerlerini değiştirmeleri ve fikir değiştirenlerin tüm kısımca alkışlanmaları sağlanmaktadır.
Örnek olarak vermek gerekirse “1.Meşrutiyet ve Tersane Konferansı konusu işlenirken Mithat Paşa’nın Meşrutiyet’in kaldırılması ile ilgili görüşü üzerinde bu yöntem uygulanmış ve 2/B kısmında şöyle bir dağılım ortaya çıkmıştır:
GÖRÜŞ: Mutlak iktidara alışmış bir sultan yetkilerini ancak yavaş yavaş devredebilir


KISIMIN GÖRÜŞLERİ
Kesinlikle katılıyorum diyen 3 öğrenci
Kesinlikle katılmıyorum diyen 2 öğrenci
Katılıyorum diyen 8 öğrenci
Katılmıyorum diyen 7 öğrenci
Fikrim yok diyen 4 öğrenci
Sonuçta kısımda iki ayrı görüşte yığılma belirlenmiştir. Küçük bir kısım öğrenci ise görüşte herhangi bir tarafta yer almazken, bir kısım öğrenci de uygulama sonunda taraf değiştirmiş ve kısımca alkışlanmıştır.


Serbest Çağrımsal Düşünce Tekniği:
Bu teknikte, genelde derse giriş yaparken konuyla ilgili bir kavram, ilke ya da sözcük vererek tartışma konusu belirlenmektedir. Öğrencilerin yanıtları tek tek tahtaya yazılmaktadır. Öğrencilerin yanıtları tartışılmaz, analiz edilmez, yargılanmaz. Öğrencilerin birbirlerinin yanıtlarını eleştirmeleri önlenmelidir. Öğrencilerden yanıt gelmemeye başlarsa soru tekrar edilir. Kısımı yanıt vermek konusunda cesaretlendirirken baskı kurulmamalıdır. Yanıtlar tamamlandığında;
a. Yanıtları analiz edilir,
b. Yanıtları sınıflandırılır,
c. Önem sırasına göre sıralanır,
d. Buradan hareketle ders işlenir.
Örnek vermek gerekirse, 2/E kısmının 1.Meşrutiyet ve Tersane Konferansı konusunda meşrutiyet kavramını irdelenmesi için serbest çağrımsal düşünceye tam olarak katılımı şöyle olmuştur:
Meşrutiyet sözcüğünü duyduğunuzda aklınıza gelen ilk sözcük nedir? sorusuna öğrenciler sırayla anayasa, hukuk, katılım, oy verme, seçim, padişah, Osmanlı, 1876, meclis, Mithat Paşa, 93 Harbi, yenileşme, Genç Osmanlılar, Namık Kemal, istibdat, yasa, özgürlük, meşruiyet, düzen, reform, batı, kamuoyu, liberalizm, ıslahat sözcükleri ile karşılık vermişlerdir.
Görüldüğü üzere kısımın duyduğu kavram üzerinde ilk verdiği tepkiler konuya hiç de yabancı olmadığını göstermektedir. Anımsadıklarının hepsi tahtaya tek tek yazılmış ve kısımın konuyla ilgili panoroması analiz edilerek tartışılmıştır.


Konuşma Halkası Tekniği:
Bu teknikte, öğrencilerin sandalyelerini birbirlerini karşılıklı görebilecek şekilde daire biçiminde kısımda yer almaları istenir. Konuyla ilgili bir kavram, ilke ya da sözcük vererek görüş belirtmeleri istenir. Görüş geliştirme tekniğinden farklı olarak oturarak yapılan bu teknikte öğrenciler sırayla konuşurlar. Yuvarlak bir cisim seçilerek elinde yuvarlak cismi tutanların konuşması istenir. Diğer öğrencilerin konuşmasına, tartışmasına izin verilmez. Öğrencilerden yanıt vermemek isteyenlere saygı gösterilmelidir. Yanıtlar tamamlandığında diğer bir tekniğe geçmek için kısım düzenek değiştirmelidir.
Her yeni uygulamada olduğu gibi , Aktif Katılım ve Gösteri Yolu ile Öğrenme yönteminin uygulamasına geçildiğinde öğrencilerde hiç görmedikleri bir yapılanmaya alışma konusunda zorlanmalar olmuştur. Yine de öğrencilerle karşılıklı yaptığımız mülakatlarda bu yöntemden genel bir memnuniyetliğin olduğu ifade edilmekle birlikte bazı uygulama esasları ile ilgili olarak eleştiriler de getirilmiştir.
Görüş geliştirme tekniği ile ilgili olarak;
o bazı öğrencilerin hiç katılamadığı,
o tartışmanın bazen aşırı gürültü oluşturduğu,
o konunun dağıldığı,

Altı nokta tekniği ile ilgili olarak
o grup kararlarının bazen amaçlanan konunun ana hatlarından uzaklaştığı,
o bazı noktalarda türetimlerde zorlanıldığı,
o kaynak araştırmasının gerektiği konularda zaman yetersizliliği

gibi durumlar belirtilmiştir.


Bunlara ek olarak bahsettiğimiz tekniklerin öğretmen gözüyle de bakıldığında genel anlamda bazı sınırlılıkları da söz konusudur. Öncelikle öğretmen tarafından tam anlamıyla onay görmüş ve kabullenilmiş olması gerekmektedir. Yani klasik eğitim yöntemlerinden vazgeçmek kolay olmayacağı için bu yönteme öğrenciyi alıştırmaktan daha önce öğretmenin bu yönteme inanmış olması gerekmektedir. Yöntemlerin alt tekniklerinin derste neyin amaçlandığının iyi tespit edilememesi halinde birebir konu ile ilişki kurulamayabilir. Amaç ve konu kapsamı dışına çıkma zaman zaman karşılaşılabilecek bir sorundur. Fiziki koşullar değerlendirmeye alındığında sınıf ortamının küçük ve 30 öğrenciden fazla mevcutlu olması halinde uygulama zorlukları ortaya çıkacaktır.

Öğrencilerin yeterli hazırlık yapmasının yanı sıra duygusal tavırların gerçekleri arka planda bırakacak şekilde öne çıkmasının önlenmesi gereklidir. Yani gerçeklerin çarpıtılması gibi durumlar belirebilir. Utangaç ve konuşma yeteneği zayıf olan öğrencilerin bazı uygulamalarda hiç söz alamadığı ya da almadığı görülecektir. Gürültü ve sürekli hareketliliğin oluşması dezavantaj olarak görülebilir. Zaman yetersizliliği nedeniyle ön çalışma ve araştırma eksiklikleri ders esnasında bilgisizlikten doğan yanlış tezler ortaya koyma gibi durumlar da görülebilecektir. Ana sınırlılık Tarih ve benzeri dersler sözel dersler dışında başka derslere de uygulanabilir mi sorusunun yanıtıdır. Sayısal derslere uyarlanması söz konusu değildir. Ancak, Felsefe, Psikoloji, Edebiyat, İnsan Hakları ve Demokrasi gibi sözel ağırlıklı derslerde de rahatlıkla uygulanabileceğini şüphesizdir.


Herşeye rağmen ,Aktif Katılım ve Gösteri Yolu İle Öğrenme yöntemi ve onun 4 alt tekniği; amaçladığımız, birey merkezli çağdaş tarih eğitimine ve demokratik yurttaşlık duruşuna zemin hazırlamaktadır. Bunları planlı bir davranış değişikliği haline dönüştürebilmekte iyi sonuçlar vermektedir. Öğrencilerin aktif olmasının yanı sıra nitel başarıda artışlar meydana gelmiştir. Bu Eğitim– Öğretim yılında Tarih dersinde 148 öğrenciye uygulanan karma sınav sonucunda bir önceki yıla göre başarı yüzdesi % 8’ lik artış göstermiştir. Uygulanan sınav tipinde değişiklik olmamasına rağmen istenilen başarı yakalanmış ve sınıf içi performansın sınav anına da yansıması da memnuniyetle karşılanmıştır. Ancak nitel başarıdan çok olumlu davranış değişikliklerinin sürekli artan bir grafikle seyretmesi daha önemlidir. Sözel yeteneklerini daha çok gösterdikleri Edebiyat ve Kompozisyon derslerine de bu durum yansımış ve ilgili ders öğretmenleri tarafından da bu aktarım paylaşılmıştır. Gülümseyen bir tarih eğitimi kapsamında;
– herkesin demokratik bir ortamda kendisini rahatlıkla ifade etmesi,
– karşıt görüşü dinlemesi,
– ikna etmeye çalışması,
– grup içinde çalışabilmesi,
– bazen gruptan farklı görüş bildirebilmesi,
– demokratik ortamda yaratıcı düşünceyi ortaya çıkarması,
– görüş değiştirebilmesi,
– genelinde okulu bir yaşantılar merkezi olarak görebilmesi

gibi amaçlara ulaşma konusunda bu yöntem ve alt teknikleri bizi cesaretlendirmektedir. Nitel başarının artmasından çok; adı geçen proje kapsamındaki bu yöntem sayesinde derse tam anlamıyla katılma, sürekli bir etkinlik içinde kendini hissetme ve bunlardan memnuniyet duyma gibi duyuşsal hedeflere yönelik öğrencilerde ciddi bir biçimde gözlenebilir olumlu anlamda davranış ve performans değişiklikleri tespit edilmektedir.

Viewed 4666 times

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.