• “2012 Yeni 4+4+4 Yönetmeliği” için 26 yorum bulunmaktadır. Siz de sorularınızı sorabilirsiniz.
 • T. C.

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

  Özel Kalem Müdürlüğü

  Sayı : B.08.0.ÖKM.O.OO-00.00/40İ

  Konu : 12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik

   

  İlgi: 11/4/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren

  30/3/2012 tarihli ve 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda

  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

   

  İlgi Kanun ile zorunlu eğitim süresi 8 yıldan 12 yıla çıkarılmış ve bazı yeni uygulamalar

  gündeme gelmiştir. Yeni uygulamaların daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini

  sağlamak amacıyla söz konusu Kanunla getirilen düzenlemelerle ilgili olarak aşağıdaki

  açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

   

  Zorunlu eğitim 4 yıl süreli ilkokul, 4 yıl süreli ortaokul ve 4 yıl süreli lise eğitimini

  kapsamaktadır. Öğrencilerin öğrenim gördüğü birinci 4 yıl (1, 2, 3, 4. sınıflar) ilkokul,

  ikinci 4 yıl (5, 6, 7, 8. sınıflar) ortaokul ve üçüncü 4 yıl (9, 10, 11, 12. sınıflar) ise lise

  şeklinde isimlendirilecektir.

   

  İlkokullar ile ortaokullara ilköğretim veya ilköğretim kurumları, liselere ise ortaöğretim

  veya ortaöğretim kurumları denilmeye devam edilecektir.

  Veliler, okul yönetimleri ve mülkî amirler ilköğretim öğrencilerinde olduğu gibi

  ortaöğretim öğrencilerinin de okula devamını sağlamakla yükümlüdürler.

   

  2012-2013 eğitim ve öğretim yılı için, 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle 66 ayını tamamlayan

  tüm çocukların okul kayıt işlemleri e-okul sistemi üzerinden merkezî olarak yapılacaktır.

  60-66 ay arasındaki çocukların ise velisinin yazılı isteği ile gelişim yönünden hazır olduğu

  anlaşılanların ilkokula devamları sağlanacaktır. Diğer öğrenciler okul öncesi eğitime

  yönlendirilecektir.

   

  Ayrıca, okul öncesi eğitimde 48-60 ay arası çocuklar için 2013 yılı sonuna kadar

  belirlenmiş olan yüzde 100 okullaşma hedefi devam edecektir.

  Okul öncesi eğitim için 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle 37-66 ay arasındaki çocukların

  anaokulunda veya uygulama sınıflarında, 48-66 ay arasındaki çocukların ise

  anasınıflarında eğitim almaları sağlanacaktır.

   

  2011-2012 eğitim ve öğretim yılında ilköğretim 4. sınıfta okuyan ve bir üst sınıfa geçen

  öğrencilerin 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında ortaokul 5. sınıfa kayıtları e-okul sistemi

  üzerinden yapılacaktır. Ancak 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında eğitimöğretime

  başlamış olan imam hatip ortaokullarına devam etmek isteyen 5. sınıf öğrencilerinin

  kayıtları bu okullara yapılacaktır.

   

  İlköğretimi tamamlayan öğrencilere diploma verilmeyecek, 12 yıllık zorunlu eğitim

  sonunda ortaöğretim diploması verilecektir.

   

  2011-2012 eğitim ve öğretim yılında 8. sınıfta okuyan öğrencilerden Seviye Belirleme

  Sınavı (SBS) sonuçlarına göre öğrenci alan ortaöğretim kurumlarından herhangi birine

  yerleşemeyen öğrenciler ile bu sınava katılmayan öğrencilerin tamamının tercihleri

  doğrultusunda ortaöğretim kurumlarına kayıt yapmaları sağlanacaktır.

   

  Yatılı ilköğretim bölge okullarının yatılı kısımlarında sadece ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıf)

  öğrencileri yatılı olarak kalacaktır. İlkokul öğrencilerinin ise köy okullarında veya taşımalı

  olarak diğer ilkokullar ile yatılı ilköğretim bölge okullarında gündüzlü olarak

  öğrenimlerine devam etmeleri için gerekli tedbirler alınacaktır.

   

  İlgi Kanunun 3. maddesinde; “İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız

  okullar halinde kurulması esastır. Ancak imkân ve şartlara göre ortaokullar, ilkokullarla

  veya liselerle birlikte de kurulabilir.” hükmü yer almaktadır. Bu bağlamda 2012-2013

  eğitim ve öğretim yılında özellikle ilkokul birinci sınıfa kaydolacak öğrenci sayıları da

  dikkate alınarak okullarla ilgili gerekli planlamaların acilen yapılması ve uygulamada

  herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için aşağıdaki tedbirlerin alınması

  gerekmektedir;

   

  • Fiziki şartların uygun olduğu durumlarda ilkokul, ortaokul ve lisenin bağımsız olarak

  düzenlenmesine öncelik verilecektir.

  • Okulların fiziki ortamları, öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak

  düzenlenecektir.

  • Aynı bina içerisinde ilkokul ile ortaokulun veya ortaokul ile lisenin birlikte bulunması

  durumunda, okul giriş çıkış kapıları ile bahçe gibi ortak kullanım alanlarının

  öğrencilerin yaş seviyeleri dikkate alınarak imkanlar dahilinde düzenlenmesi

  sağlanacaktır.

  • İmam-hatip ortaokullarının bağımsız ortaokul olarak kurulmasına öncelik verilecek,

  bunun mümkün olmadığı durumlarda imam-hatip liseleri ile birlikte kurulabileceklerdir.

  Ancak bu durumda imam hatip ortaokulu öğrencileri ile imam hatip lisesi öğrencilerinin

  okul giriş çıkış kapıları ile bahçe gibi ortak kullanım alanlarının öğrencilerin yaş

  seviyeleri dikkate alınarak imkanlar dahilinde düzenlenmesi sağlanacaktır.

  • Şartların uygun olmaması durumunda aynı binada bulunan ilkokul ve ortaokul için ikili

  öğretim uygulaması yapılabilecektir. İkili öğretim yapan okullarda ortaokullar sabahçı,

  ilkokullar ise öğlenci olarak eğitimöğretim faaliyetlerini yürüteceklerdir.

  • Çeşitli sebeplerle kapalı bulunan okulların ihtiyaç halinde yeniden kullanıma açılması

  için gerekli tedbirler alınacaktır.

  Ortaokulların ilkokul veya liselerle birlikte aynı binada kurulması halinde okulun bir

  müdürü bulunacaktır. Bunun için binada daha önce görev yapan okul müdürü yeni

  uygulamaya göre iş ve işlemleri yürütecektir. Örneğin ilkokul ve ortaokulun aynı binada

  bulunması durumunda mevcut okul müdürü ilkokul ve ortaokulun yönetiminden sorumlu

  olacaktır. Ortaokulun lise ile birlikte kurulması durumunda ise lise müdürü ortaokulun iş

  ve işlemlerini de yürütecektir.

   

  İlgi Kanunla ilkokul 4 yıllık eğitim öğretim veren kurum olarak tanımlandığından,

  birleştirilmiş sınıf uygulamaları 1, 2, 3 ve 4. sınıfları kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

  Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği kapsamında taşınan ilköğretim

  çağı öğrencileri için söz konusu Yönetmeliğin 9. maddesinin (c) bendinde belirtilen; “1-3.

  sınıf öğrenci sayısının 10’un altında olması” ifadesi, “1-4. sınıf öğrenci sayısının 10’un

  altında olması”, (d) bendindeki “4-8. sınıflar” ifadesi ise “ortaokul 5-8. sınıflar” şeklinde

  dikkate alınarak uygulanacaktır.

   

  Taşıma merkezi olan okullarda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılmayacak ve yapılan

  taşıma planlamaları bu doğrultuda yeniden düzenlenerek ihalelerin zamanında bitirilmesi

  sağlanacaktır.

   

  İlgi Kanun gereği 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından itibaren zorunlu eğitim

  kapsamındaki ortaöğretim (lise) öğrencilerinin taşınmasına yönelik planlamaların,

  Taşımalı İlköğretim Uygulaması ile uygulama birliği sağlanması bakımından, ilköğretim

  ile eş zamanlı olarak tamamlanması sağlanacaktır.

   

  2012-2013 eğitim ve öğretim yılından itibaren başlayacak olan 12 yıllık zorunlu eğitim

  uygulamalarının herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermeden etkili ve verimli bir şekilde

  gerçekleşmesi için yukarıda bahsedilen konularla ilgili olarak Valiliğinizce acilen her türlü

  tedbirin alınması hususunda gereğini rica ederim.

   

   

   

  Ömer DİNÇER””

  Millî Eğitim Bakanı

   

  Viewed 10063 times

  İlgili Konular

  “2012 Yeni 4+4+4 Yönetmeliği” için 26 cevap

  1. Ahmet YEĞİN diyor ki:

   İlkokul 1. sınıfına e-okul kayıt sisteminde kayıtlı olan öğrenci velisi öğrencinin fiziki yetersizliği bakımından dolayı rapor almak istiyor. Veli aile hekimliğine,deevlet Hastanesine ve özel hasteneye gittiği halde bir türlü rapor alamamış. Veli istenilen doktor raporunu nereden ve nasıl alacak.

  2. zeynep diyor ki:

   benim çocuğum 1 ocak 2006 doğumlu.yani81 aylık ken 1.sınıfa başlayacak.yani minimum 60 aylık bir çocukla.lütfen uykularımı kaçaran bu soruma cevap verin.Üstelik çalışan bir anne olduğum için çocuğum 3 sene anaokuluna gitti

  3. mustafa erdoğdu diyor ki:

   bu yönetmelik bir okul müdürünün ne gibi işler yapacağını belirtmiyor.Okul müdürlerinin işleri nasıl sıalayacağı,hangi günde hangi işi yapacağına dair bir yönetmelik yayımlanacak mı?

  4. berna snl diyor ki:

   bu yeni uygulama ile okul öncesinin son durumu nedir.??? yani ilköğretim okullarında okul öncesi kalkmayacak değil mi.?

  5. mehmet diyor ki:

   merhaba: benim çocuğum 04,04,2008 doğumlu 2012-2013 öğrenim yılında anasınıfına göndermem gerekirmi yoksa bir sonraki (2013-2014)yılmı göndermem doğru olur.bir sonraki yıl kaydı birinci sınıf olarak düşerse okul öncesi eğitimini alamamış olacak.lütfen bilgi verirseniz teşekkür ederim.KOLAY GELSİN.

  6. ahmet kaya/ Kocaeli diyor ki:

   Merhaba,
   60 aylık olan kızımı bu yıl bu sistemin icerisine sokmak istemiyorum.Çünkü normal 84 aylık olan cocuklar (7 yas) ile aynı sınıfta olacak, buda biraz sıkıntı gibi geliyor.bence ebeveyler cocuklarını tam yaslarında okula göndermeli..

  7. murat diyor ki:

   Ben geçen sene ilkokul ve orta okul ile beraberdik şimdi nasıl olacak

  Yorumlarınız cevaplandırılmaktadır. Soru sorabilirsiniz.


  Her Hakkı Saklıdır - Copyright © 2015 ingilizceogretim.com - All rights reserved by Ferhat Bayık

  Sitemizde 1,598 adet konu ve 3,707 yorum bulunmaktadır..

  76 Sorgu Süresi:1,434