2012 Yeni 4+4+4 Yönetmeliği

26
19

T. C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Kalem Müdürlüğü

Sayı : B.08.0.ÖKM.O.OO-00.00/40İ

Konu : 12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik

 

İlgi: 11/4/2012 tarihli ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren

30/3/2012 tarihli ve 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.

 

İlgi Kanun ile zorunlu eğitim süresi 8 yıldan 12 yıla çıkarılmış ve bazı yeni uygulamalar

gündeme gelmiştir. Yeni uygulamaların daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini

sağlamak amacıyla söz konusu Kanunla getirilen düzenlemelerle ilgili olarak aşağıdaki

açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 

Zorunlu eğitim 4 yıl süreli ilkokul, 4 yıl süreli ortaokul ve 4 yıl süreli lise eğitimini

kapsamaktadır. Öğrencilerin öğrenim gördüğü birinci 4 yıl (1, 2, 3, 4. sınıflar) ilkokul,

ikinci 4 yıl (5, 6, 7, 8. sınıflar) ortaokul ve üçüncü 4 yıl (9, 10, 11, 12. sınıflar) ise lise

şeklinde isimlendirilecektir.

 

İlkokullar ile ortaokullara ilköğretim veya ilköğretim kurumları, liselere ise ortaöğretim

veya ortaöğretim kurumları denilmeye devam edilecektir.

Veliler, okul yönetimleri ve mülkî amirler ilköğretim öğrencilerinde olduğu gibi

ortaöğretim öğrencilerinin de okula devamını sağlamakla yükümlüdürler.

 

2012-2013 eğitim ve öğretim yılı için, 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle 66 ayını tamamlayan

tüm çocukların okul kayıt işlemleri e-okul sistemi üzerinden merkezî olarak yapılacaktır.

60-66 ay arasındaki çocukların ise velisinin yazılı isteği ile gelişim yönünden hazır olduğu

anlaşılanların ilkokula devamları sağlanacaktır. Diğer öğrenciler okul öncesi eğitime

yönlendirilecektir.

 

Ayrıca, okul öncesi eğitimde 48-60 ay arası çocuklar için 2013 yılı sonuna kadar

belirlenmiş olan yüzde 100 okullaşma hedefi devam edecektir.

Okul öncesi eğitim için 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle 37-66 ay arasındaki çocukların

anaokulunda veya uygulama sınıflarında, 48-66 ay arasındaki çocukların ise

anasınıflarında eğitim almaları sağlanacaktır.

 

2011-2012 eğitim ve öğretim yılında ilköğretim 4. sınıfta okuyan ve bir üst sınıfa geçen

öğrencilerin 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında ortaokul 5. sınıfa kayıtları e-okul sistemi

üzerinden yapılacaktır. Ancak 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında eğitimöğretime

başlamış olan imam hatip ortaokullarına devam etmek isteyen 5. sınıf öğrencilerinin

kayıtları bu okullara yapılacaktır.

 

İlköğretimi tamamlayan öğrencilere diploma verilmeyecek, 12 yıllık zorunlu eğitim

sonunda ortaöğretim diploması verilecektir.

 

2011-2012 eğitim ve öğretim yılında 8. sınıfta okuyan öğrencilerden Seviye Belirleme

Sınavı (SBS) sonuçlarına göre öğrenci alan ortaöğretim kurumlarından herhangi birine

yerleşemeyen öğrenciler ile bu sınava katılmayan öğrencilerin tamamının tercihleri

doğrultusunda ortaöğretim kurumlarına kayıt yapmaları sağlanacaktır.

 

Yatılı ilköğretim bölge okullarının yatılı kısımlarında sadece ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıf)

öğrencileri yatılı olarak kalacaktır. İlkokul öğrencilerinin ise köy okullarında veya taşımalı

olarak diğer ilkokullar ile yatılı ilköğretim bölge okullarında gündüzlü olarak

öğrenimlerine devam etmeleri için gerekli tedbirler alınacaktır.

 

İlgi Kanunun 3. maddesinde; "İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız

okullar halinde kurulması esastır. Ancak imkân ve şartlara göre ortaokullar, ilkokullarla

veya liselerle birlikte de kurulabilir." hükmü yer almaktadır. Bu bağlamda 2012-2013

eğitim ve öğretim yılında özellikle ilkokul birinci sınıfa kaydolacak öğrenci sayıları da

dikkate alınarak okullarla ilgili gerekli planlamaların acilen yapılması ve uygulamada

herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için aşağıdaki tedbirlerin alınması

gerekmektedir;

 

• Fiziki şartların uygun olduğu durumlarda ilkokul, ortaokul ve lisenin bağımsız olarak

düzenlenmesine öncelik verilecektir.

• Okulların fiziki ortamları, öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak

düzenlenecektir.

• Aynı bina içerisinde ilkokul ile ortaokulun veya ortaokul ile lisenin birlikte bulunması

durumunda, okul giriş çıkış kapıları ile bahçe gibi ortak kullanım alanlarının

öğrencilerin yaş seviyeleri dikkate alınarak imkanlar dahilinde düzenlenmesi

sağlanacaktır.

• İmam-hatip ortaokullarının bağımsız ortaokul olarak kurulmasına öncelik verilecek,

bunun mümkün olmadığı durumlarda imam-hatip liseleri ile birlikte kurulabileceklerdir.

Ancak bu durumda imam hatip ortaokulu öğrencileri ile imam hatip lisesi öğrencilerinin

okul giriş çıkış kapıları ile bahçe gibi ortak kullanım alanlarının öğrencilerin yaş

seviyeleri dikkate alınarak imkanlar dahilinde düzenlenmesi sağlanacaktır.

• Şartların uygun olmaması durumunda aynı binada bulunan ilkokul ve ortaokul için ikili

öğretim uygulaması yapılabilecektir. İkili öğretim yapan okullarda ortaokullar sabahçı,

ilkokullar ise öğlenci olarak eğitimöğretim faaliyetlerini yürüteceklerdir.

• Çeşitli sebeplerle kapalı bulunan okulların ihtiyaç halinde yeniden kullanıma açılması

için gerekli tedbirler alınacaktır.

Ortaokulların ilkokul veya liselerle birlikte aynı binada kurulması halinde okulun bir

müdürü bulunacaktır. Bunun için binada daha önce görev yapan okul müdürü yeni

uygulamaya göre iş ve işlemleri yürütecektir. Örneğin ilkokul ve ortaokulun aynı binada

bulunması durumunda mevcut okul müdürü ilkokul ve ortaokulun yönetiminden sorumlu

olacaktır. Ortaokulun lise ile birlikte kurulması durumunda ise lise müdürü ortaokulun iş

ve işlemlerini de yürütecektir.

 

İlgi Kanunla ilkokul 4 yıllık eğitim öğretim veren kurum olarak tanımlandığından,

birleştirilmiş sınıf uygulamaları 1, 2, 3 ve 4. sınıfları kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği kapsamında taşınan ilköğretim

çağı öğrencileri için söz konusu Yönetmeliğin 9. maddesinin (c) bendinde belirtilen; "1-3.

sınıf öğrenci sayısının 10'un altında olması" ifadesi, "1-4. sınıf öğrenci sayısının 10'un

altında olması", (d) bendindeki "4-8. sınıflar" ifadesi ise "ortaokul 5-8. sınıflar" şeklinde

dikkate alınarak uygulanacaktır.

 

Taşıma merkezi olan okullarda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılmayacak ve yapılan

taşıma planlamaları bu doğrultuda yeniden düzenlenerek ihalelerin zamanında bitirilmesi

sağlanacaktır.

 

İlgi Kanun gereği 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından itibaren zorunlu eğitim

kapsamındaki ortaöğretim (lise) öğrencilerinin taşınmasına yönelik planlamaların,

Taşımalı İlköğretim Uygulaması ile uygulama birliği sağlanması bakımından, ilköğretim

ile eş zamanlı olarak tamamlanması sağlanacaktır.

 

2012-2013 eğitim ve öğretim yılından itibaren başlayacak olan 12 yıllık zorunlu eğitim

uygulamalarının herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermeden etkili ve verimli bir şekilde

gerçekleşmesi için yukarıda bahsedilen konularla ilgili olarak Valiliğinizce acilen her türlü

tedbirin alınması hususunda gereğini rica ederim.

 

 

 

Ömer DİNÇER""

Millî Eğitim Bakanı

 

Viewed 14244 times

26 YORUMLAR

  1. İlkokul 1. sınıfına e-okul kayıt sisteminde kayıtlı olan öğrenci velisi öğrencinin fiziki yetersizliği bakımından dolayı rapor almak istiyor. Veli aile hekimliğine,deevlet Hastanesine ve özel hasteneye gittiği halde bir türlü rapor alamamış. Veli istenilen doktor raporunu nereden ve nasıl alacak.

  2. benim çocuğum 1 ocak 2006 doğumlu.yani81 aylık ken 1.sınıfa başlayacak.yani minimum 60 aylık bir çocukla.lütfen uykularımı kaçaran bu soruma cevap verin.Üstelik çalışan bir anne olduğum için çocuğum 3 sene anaokuluna gitti

  3. bu yönetmelik bir okul müdürünün ne gibi işler yapacağını belirtmiyor.Okul müdürlerinin işleri nasıl sıalayacağı,hangi günde hangi işi yapacağına dair bir yönetmelik yayımlanacak mı?

  4. merhaba: benim çocuğum 04,04,2008 doğumlu 2012-2013 öğrenim yılında anasınıfına göndermem gerekirmi yoksa bir sonraki (2013-2014)yılmı göndermem doğru olur.bir sonraki yıl kaydı birinci sınıf olarak düşerse okul öncesi eğitimini alamamış olacak.lütfen bilgi verirseniz teşekkür ederim.KOLAY GELSİN.

  5. Merhaba,
    60 aylık olan kızımı bu yıl bu sistemin icerisine sokmak istemiyorum.Çünkü normal 84 aylık olan cocuklar (7 yas) ile aynı sınıfta olacak, buda biraz sıkıntı gibi geliyor.bence ebeveyler cocuklarını tam yaslarında okula göndermeli..

CEVAP VER